Палеогеографічні умови формування опільських ландшафтів Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Опілля − особливий тип природних комплексів мішанолісової зони Східноєвропейської рівнини, що є природними безлісними просторами на дренованих вододілах, які межують з піщаними та лісистими заболоченими низинами – поліссями. В межах Сумської області основна частина опіль приурочена до високого ландшафтно-гіпсометричного ярусу південної частини Шосткинського Полісся (Реть-Шосткинське, Шосткинсько-Івотське, Івотсько-Свигівське межиріччя). Для цього ярусу характерна менша заболоченість, широкий розвиток остепнених борів і суборів, значне посилення ерозійних процесів на більш високих (від 150 до 200 м) місцеположеннях. Поєднання піднесеного дренованого рельєфу та лесоподібного підґрунтового субстрату, дало можливість для формування тут родючих ґрунтів, а в давньослов'янську історичну епоху зумовило появу перших осередків рільничих угідь.
Opillia is a special type of natural complexes of the mixed-forest zone of East European Plain, which are natural treeless spaces formed on drained watersheds, bordering with sandy and wooded swampy lowlands – polissias. Within the limits of the Sumy region, the main part of the opillia fields is confined to the high landscape-hypsometric layer of the southern part of the Shostka Polissya (Ret’-Shostka, Shostka-Ivotka, Ivotka-Svyga interfluves). This stage is characterized by less swampiness, wide development of stepped forests and suborums, and a significant increase of erosion processes at higher (from 150 to 200 m) locations. The combination of an elevated drained relief and a loess-like subsoil substrate made it possible to form fertile soils here, and in the ancient Slavic historical era it led to the appearance of the first centers of arable land.
Опис
Ключові слова
поліські ландшафти, Polissya landscapes, опілля, opillia, плейстоцен, Pleistocene, голоцен, Holocene, Шосткинське Полісся, Shostka Polissya, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Палеогеографічні умови формування опільських ландшафтів Сумської області [Текст] / А. О. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки. – Суми, 2023. – Том 2, вип. 4. – С. 23–27. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7852842