Особливості вивчення редакторів векторної графіки в умовах позаурочної роботи з інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Кваліфікаційне дослідження присвячене розгляду проблеми вивчення редакторів векторної графіки в умовах позаурочного навчання з інформатики. У першому розділі «Позаурочна робота як форма освітнього процесу» окреслено: - сутність позаурочної роботи та її різновиди; - принципи позаурочної роботи; - аналіз позаурочної роботи з інформатики; - аналіз цифрових платформ для організації позаурочного навчання з інформатики. • ' У другому розділі «Вивчення векторної графіки в умовах позаурочного навчання з інформатики» окреслено: - векторна графіка як вид комп’ютерної графіки; - редактори векторної графіки; - місце векторної графіки в шкільному курсі з інформатики; - аналіз чинних підручників з інформатики щодо вивчення редакторів векторної графіки Крім того, в розділі наведено авторські дидактичні матеріали щодо вивчення векторної графіки в умовах позаурочного навчання. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці навчального плану вивчення редакторів векторної графіки в умовах позаурочного навчання (в рамках гуртка з інформатики) та планів-конспектів уроків із зазначеного навчального плану.
Qualification research is devoted to the problem of studying the editors of vector graphics in extracurricular studies in computer science. The first section "Extracurricular activities as a form of educational process" outlines: - the essence of extracurricular activities and its varieties; - principles of extracurricular activities; - analysis of extracurricular work in computer science; - analysis of digital platforms for the organization of extracurricular education in computer science. The second section "Study of vector graphics in extracurricular activities in computer science" outlines: - vector graphics as a type of computer graphics; - vector graphics editors; - the place of vector graphics in the school course in computer science; - analysis of current textbooks on computer science about the study of vector graphics editors In addition, the section presents the author's didactic materials on the study of vector graphics in extracurricular activities. The practical significance of the obtained results is to develop a curriculum for studying the editors of vector graphics in extracurricular activities (within the circle of computer science) and lesson plans-summaries of the specified curriculum.
Опис
Ключові слова
позаурочне навчання, векторна графіка, освітній процес, extracurricular education, vector graphics, educational process
Бібліографічний опис
Ситнік, Д. Ю. Особливості вивчення редакторів векторної графіки в умовах позаурочної роботи з інформатики [Текст] : магістер. робота / Д. Ю. Ситнік ; науковий керівник О. М. Удовиченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 87 с.