Міжкультурна компетентність майбутніх культурологів як важливий компонент процесу їх професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-02-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Анотація
У даній статті детально розглянуто питання важливості формування міжкультурної компетентності майбутніх культурологів під час їх фахової підготовки. Також в роботі зазначено, що глобалізація ставить перед освітою завдання підготовки молоді до життя в полікультурному суспільстві, а культура стає домінуючим фактором суспільного розвитку. У статті визначено, що міжкультурна компетентність є істотною характеристикою особистості культуролога. При визначенні змісту міжкультурної компетентності майбутніх культурологів слід спиратися на функціональний підхід, де професійна діяльність розглядається як сукупність взаємопов’язаних професійних функцій.
This article discusses in detail the importance of forming intercultural competence of future culturologists during their professional training. It is also noted in the paper that globalization puts before education the task of preparing young people for life in a multicultural society, and culture is becoming a dominant factor in social development. The article defines that intercultural competence is an essential characteristic of a culturologist's personality. In determining the content of intercultural competence of future culturologists should be based on a functional approach, in which professional activity is considered as a set of interrelated professional functions.
Опис
Ключові слова
культурологія, підготовка майбутніх культурологів, культура, міжкультурна компетентність, професійна підготовка, професійна діяльність культуролога, culturology, training of future culturologists, culture, intercultural competence, professional training, professional activity of a culturologist
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Міжкультурна компетентність майбутніх культурологів як важливий компонент процесу їх професійної підготовки [Текст] / О. В. Коваленко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2021. – Вип. 68. – С. 96–99.
Зібрання