Комунікативна категорія “толерантність” в англомовному дипломатичному дискурсі: лінгвопрагматичний аспект

Анотація
У роботі уточнено поняття англомовного дипломатичного дискурсу в сучасній комунікативно-дискурсивній парадигмі та досліджено його типологічні та стильові особливості, а також схарактеризовано толерантність як комунікативну категорію.
The concept of English diplomatic discourse in the modern communicative-discursive paradigm is specified in the work and its typological and stylistic features are investigated, as well as the communicative category tolerance is characterized.
Опис
Ключові слова
англомовний дипломатичний дискурс, комунікативна категорія “толерантність”, мовленнєвий акт, асертив, директив, експресив, топоси реалізації комунікативної категорії “толерантність”, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, English diplomatic discourse, communicative category “tolerance”, speech act, assertives, directives, expressives, topoi of realization of communicative category of tolerance, communicative strategy, communicative tactics
Бібліографічний опис
Сахно, Є. М. Комунікативна категорія “толерантність” в англомовному дипломатичному дискурсі: лінгвопрагматичний аспект [Текст] : магістер. робота / Є. М. Сахно ; науковий керівник В. В. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 88 с.