A New Paradigm of Adult Education in the Context of Foreign Language Teachers’ Advanced Training at a Higher Education Institution

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Areas and approaches to professional foreign language teachers’ development at higher education institutions are discussed in this article. Teaching foreign languages requires from teachers not only the methodological and pedagogical competences development, but also constant work aimed at maintaining the required level of foreign language proficiency. Maintaining language competence requires systematic learning of language skills (pronunciation, vocabulary, grammar) and aspects of speech activity (speaking, listening, reading and writing), which puts the teacher in need of interaction with native speakers or those who use the language taught to track new linguistic phenomena. The directions and opportunities for professional foreign language teachers development in the professional development context at a higher education institution are considered. Advanced training can be carried out in the direction of support of language and speech skills; preparation for the international exam and/or mastering the format of the international exam in order to prepare students for these exams; development of methodological and pedagogical competence; acquaintance with new documents (standards, regulations, rules, etc.) and innovations. The modern Internet resources which allow to solve various problems for a professional level increase of foreign language teachers are allocated. It should be noted that knowledge of a foreign language opens up opportunities for professionals in various fields. Distinctive features of the adult education format in the context of advanced training at a higher education institution are: openness (access to courses is provided via the Internet); multimedia (video, audio materials and other technological solutions are widely used in the courses); interactivity (active interaction of participants in the educational process with each other through participation in forums and chats); free or conditionally free training (most often the training materials are publicly available, but the receipt of documents is carried out for a fee); leading institutions of higher education are engaged in the development of courses.
У цій статті розглядаються напрями та підходи до підвищення кваліфікації викладачів іноземної мови в закладах вищої освіти. Викладання іноземних мов вимагає від викладачів не лише розвитку методологічних та педагогічних компетентностей, а й постійної роботи, спрямованої на підтримку необхідного рівня володіння іноземною мовою. Підтримання мовної компетентності вимагає систематичного навчання мовним навичкам (вимови, лексики, граматики) та аспектів мовленнєвої діяльності (розмова, аудіювання, читання та письмо), що ставить перед учителем необхідність взаємодіяти з носіями мови або тими, хто використовує мову, яку викладають з метою відстеження нових мовних явищ. Розглянуто напрями та можливості для підвищення кваліфікації викладачів іноземної мови в контексті підвищення кваліфікації в закладі вищої освіти. Підвищення кваліфікації може здійснюватися в таких напрямах: підтримка мовник та мовленнєвих навичок; підготовка до складане міжнародного іспиту та/або засвоєння формату міжнародного іспиту з метою підготовки студентів до цих іспитів; розвиток методичної та педагогічної компетентності; ознайомлення з новими документами (стандартами, положеннями, правилами тощо) та нововведеннями. Виокремлено сучасні Інтернет-ресурси, які дозволяють вирішувати різноманітні завдання для підвищення професійного рівня викладачів іноземної мови. Слід зазначити, що володіння іноземною мовою відкриває можливості для професіоналів у різних сферах діяльності. Відмінними рисами формату освіти дорослих в контексті підвищення кваліфікації у закладі вищої освіти є відкритість (доступ до курсів здійснюється через Інтернет); мультимедіа (на курсах широко використовуються відео-, аудіоматеріали та інші технологічні рішення); інтерактивність (активна взаємодія учасників освітнього процесу між собою через участь у форумах та чатах); безкоштовне або умовно-безкоштовне навчання (найчастіше навчальні матеріали є загальнодоступними, але отримання документів здійснюється за окрему плату); розробкою курсів займаються провідні заклади вищої освіти.
Опис
Ключові слова
new paradigm, adult education, foreign language teachers’ advanced training, institution of higher education, нова парадигма, освіта дорослих, викладачі іноземної мови, підвищення кваліфікації, заклад вищої освіти
Бібліографічний опис
Dovhopolova, H. A New Paradigm of Adult Education in the Context of Foreign Language Teachers’ Advanced Training at a Higher Education Institution [Text] / H. Dovhopolova, Ya. Hlyva, V. Myshakova // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 7 (101). – С. 64–73. – DOI: 10.24139/2312-5993/2020.07/064-073.