Методичне об'єднання в системі неперервної освіти учителя-логопеда закладу дошкільної освіти

Анотація
У статті висвітлюється проблема організації роботи методичного об'єднання учителів-логопедів закладів дошкільної освіти, що є центром надання освітніх послуг та забезпечення професійного розвитку педагогів. Зазначається, що методичне об'єднання є однією з організаційних форм колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогів, основним завданням якого є формуванняінноваційного методичного освітнього середовища. Висвітлюються функції, що їх виконує методична служба (компенсаторно-освітня, консультаційна, науковометодична, моделююча, діагностико-прогностична), цілі психолого-педагогічного супроводу учителів-логопедів в умовах методичного об'єднання, завдання, що вирішуються на засіданнях методичного об’єднання учителів-логопедів закладівдошкільної освіти. Зазначається, що теми, які обговорюються на засіданнях методичного об’єднання, мають сприяти формуванню сучасних педагогічних позицій у галузі корекційної педагогіки, збагачувати зміст корекційно-розвиткової роботи новими теоретичними знаннями та методиками, що, як наслідок, підвищуватиме ефективність логопедичного впливу на дитину дошкільного віку загалом. З огляду на це, виправдовує себе така форма організації' методичного об'єднання як семінар, основною метою якого є удосконалення теоретичних знань та впровадження теоретичної моделі в практичну діяльність логопедів. Наведено приклади семінару, що поєднує теоретичний виклад матеріалу з демонстрацією практичних видів діяльності, та ігрових методів роботи з педагогічними кадрами (учителями-логопедами). Підкреслено, що доцільним у межах методичного об'єднання є створення та функціонування творчої групи, метою роботи якої є апробація новітніх технологій, творення рекомендацій для педагогів та батьків щодо організації логопедичної роботи з дітьми, напрацювання ідей вдосконалення корекційно-розвиткового процесу загалом.
The article discussed the problem of organizing methodological association work of preschool speech therapist teachers, which is the center provision of educational services and professional development of teachers. Undoubtedly, the methodological association is one of the organizational forms of team methodical work in the system professional development of teachers, the main task of which is the formation of innovative methodological educational environment. The methodological service are provides a variety of functions, including compensatory-educational, consulting, scientific-methodical, modeling, and diagnostic-predictive functions), the objectives psychological-pedagogical support of speech therapist teachers in terms of methodical integration, task, resolved at the meetings of methodological association of speech therapists institutions of pre-school education. The topic, which discussed at professional association meetings should help to shape current pedagogical positions in the field of correctional pedagogy, enrich the content of corrective development, and help in applying new theoretical knowledge and techniques that, as a consequence, will increase the effectiveness of speech therapy for the preschool-aged child. That's why a seminar, the main purpose of which improvei theoretical knowledge and implementation theoretical model in the practical activity for speech therapists can be helpful form for the methodical association. In the article gave an example of seminar may combine a theoretical presentation of a material with a demonstration that includes practical activities and games for the pedagogical staff (speech therapists). It would be helpful to create and operate a professional association creative group whose purpose is to test the latest technologies, and create related recommendations for teachers and parents, in order to develop ideas for improving the correctional and developmental process in as a whole.
Опис
Ключові слова
методичне об'єднання, учитель-логопед, заклад дошкільної освіти, корекційно-розвиткова робота, methodical association, speech therapist, preschool education institution, correctional and development work
Бібліографічний опис
Стахова, Л. Л. Методичне об'єднання в системі неперервної освіти учителя-логопеда закладу дошкільної освіти [Текст] / Л. Л. Стахова, Л. В. Мороз, І. В. Кравченко // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2019. – Випуск 16, том І. – С. 13–17. – DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-17-1-2.
Зібрання