Мовлянка: комп’ютерний програмно-педагогічний засіб для розвитку мовленнєвої сфери у дітей з ООП дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У публікації подано аналіз, використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та варіативність їх застосу-вання при навчанні дітей із особливими освітніми потребами. Закцентовано увагу на те, що авторами для розвитку мов-леннєвої сфери у дітей з ООП (особливі освітні потреби) дошкільного віку, що мають ЗПР (затримка психічного розвитку), РАС (розлади аутистичного спектра), ТПМ (тяжкі порушення мовлення) та порушення інтелектуального розвитку, розро-блено комп’ютерну програму «Мобільний та комп’ютерний програмно-педагогічний засіб «Мовлянка» (далі ППЗ «Мовлянка») для дітей 4, 5, 6 та 7-го років життя. Розкрито принципи та методику використання комп’ютерної програми «Мобіль-ний та комп’ютерний програмно-педагогічний засіб «Мовлянка» (ППЗ «Мовлянка»). Методика використання ППЗ «Мов-лянка» включає в себе обґрунтування вимог до впровадження комп’ютера у практику навчання дітей з ООП дошкільного віку та напрямки його використання у освітньому процесі ЗДО (заклад дошкільної освіти), ІРЦ (інклюзивно-ресурсний центр), НРЦ (навчально-реабілітаційний центр); характеристику сучасних програмно-педагогічних засобів з розвитку мовлення для дітей 4–7 років та дослідження їх застосування на практиці; рекомендації та вимоги до створення програмно-педагогічного засобу; застосування комп’ютера для розвитку мовленнєвої сфери дітей з ООП дошкільного віку 4, 5, 6 та 7 року життя, що мають затримку психічного розвитку (ЗПР), розлади аутистичного спектру (РАС), тяжкі порушеннями мовлення (ТПМ) та порушення інтелектуального розвитку з використанням комп’ютера на прикладі ППЗ «Мовлянка». Розкрито організацію корекційної роботи дітей в комп’ютерно-ігровому комплексі. Схарактеризовано переваги розробленої комп’ютерної програми ППЗ «Мовлянка». Кожна із трьох частин ППЗ «Мовлянка» містить у собі по 2 розділи: «казкова розмовляночка» та «казковий зошит». Кожен із поданих розділів містить окремі теми.
In the publication, an analysis of the utilization of information and communication technologies (ICT) and the variability of their application in teaching children with special educational needs is presented. The focus is on the development of the language sphere in preschool-age children with specific educational needs such as developmental delay, autism spectrum disorders, severe speech disorders, and intellectual disabilities. The authors have developed a computer program called «Mobile and Computerized Pedagogical Tool ‘Movlyanka’» (hereinafter referred to as MPT ‘Movlyanka’) for children aged 4, 5, 6, and 7 years to enhance their speech abilities.The principles and methodology of using the computer program «Mobile and Computerized Pedagogical Tool ‘Movlyanka’» (MPT ‘Movlyanka’) are disclosed. The methodology includes justifying the requirements for implementing computers in the educational practice of preschool children with special educational needs and the directions for its use in the educational process in preschool educational institutions (kindergartens), inclusive resource centers, and educational-rehabilitation centers. It encompasses a description of modern software and pedagogical tools for language development in children aged 4–7 years and an investigation of their practical application.The publication provides recommendations and requirements for creating a software and pedagogical tool and highlights the use of computers for the development of the language sphere in preschool-age children (4, 5, 6, and 7 years old) with developmental delay (DD), autism spectrum disorders (ASD), severe speech disorders (SSD), and intellectual disabilities. The MPT ‘Movlyanka’ is presented as a practical example.The organization of corrective work for children within the computer game complex is described, and the advantages of the developed computer program MPT ‘Movlyanka’ are outlined. Each of the three parts of the MPT ‘Movlyanka’ consists of two sections: «Fairy Tale Conversations» and «Fairy Tale Workbook.» Each section covers specific topics.
Опис
Ключові слова
мовлянка, комп’ютерний засіб, програмно-педагогічний засіб, розвиток мовленнєвої сфери, діти з особли-вими освітніми потребами, дошкільний вік, методика використання, корекційна робота, movlyanka, computer tool, software and pedagogical tool, development of the language sphere, children with special educational needs, preschool age, utilization methodology, corrective work
Бібліографічний опис
Чекан О. Мовлянка: комп’ютерний програмно-педагогічний засіб для розвитку мовленнєвої сфери у дітей з ООП дошкільного віку [Текст] / О. Чекан // Inclusion and Diversity : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк, редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – Вип. 3. – С. 82–86. – DOI: 10.32782/inclusion/2024.3.15
Зібрання