Вивчення впливу використання ігор та естафет на рівень фізичної підготовленості на уроках фізичної культури з учнями молодших класів в Новій українській школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сьогодні проблема цікавих та інноваційних уроків фізичної культури в початковій школі дуже поширена в українських середніх навчальних закладах. Більшість авторів зауважують, що в дитячому фізичному підготуванні на сьогодні не беруться до уваги нові наукові принципи. Розробка та рекомендація системи оцінювання розвинення фізичних здатностей, які мають вводитися до програми практики, не впливає на їхню корекцію та реалізування оздоровчо-виховних завдань під час занять фізичною культурою. Тому, актуальність нашого дослідження спродукована необхідністю скерування фізичного виховання молодого покоління на досягнення оздоровчих цілей, а також недовершеністю методики сукупного розвинення фізичних здатностей, що є фундаментальною базою міцного здоров’я молодших школярів.
Today the problem of interesting and innovative lessons of physical culture in primary school is very common in Ukrainian secondary schools. Most authors note that new scientific principles are not taken into account in children's physical training today. The development and recommendation of a system for assessing the development of physical abilities that should be introduced into the program of practice does not affect their correction and implementation of health and educational tasks during physical education classes. Therefore, the relevance of our study is due to the need to direct physical education of the younger generation to achieve health goals, as well as the incompleteness of the method of collective development of physical abilities, which is the fundamental basis of good health of young students.
Опис
Ключові слова
учні, ігри, естафети, підготовленість, students, games, relay races, preparedness
Бібліографічний опис
Заставний, А. А. Вивчення впливу використання ігор та естафет на рівень фізичної підготовленості на уроках фізичної культури з учнями молодших класів в Новій українській школі [Текст] : магістер. робота / А. А. Заставний ; науковий керівник Т. О. Лоза. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 56 с.