Виконавсько‐проективна складова структури самоконтролю майбутніх учителів музики та хореографії

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто виконавсько‐проєктивну складову структури самоконтролю студентів факультетів мистецтв університетів. Критерієм даного компонента постає ступінь емоційної насиченості виконавсько‐творчої діяльності, а показниками є: уміння якісного інтерпретування мистецьких творів і здатність до саморегуляції виконавської діяльності. Охарактеризовано процес інтерпретаційної роботи, що здійснюється на основі виникнення початкових образів про художній зміст і технічні особливості творів мистецтва. Доведено, що уміння якісної інтерпретації є залежним відвиконавського досвіду, від захопленості конкретним твором, від емоційного резонування із ним, від бажання донести своє бачення ідеї твору, поділитися важливими думками і емоціями, які супроводжують осягнення твору.Визначено, що здатність до інтерпретування залежить від раніше сприйнятого і усвідомленого, від індивідуальної виконавської концепції. Уміння створювати задум майбутньої інтерпретації полягає і в тому, щоб визначити свій кут зору на те, як слід виконувати, сформувати ведучу ідею такого бачення, переконливо аргументувати, урахувати попередню виконавську практику, уміти мислити концептуально. Така індивідуальна концепція надалі буде спрямовувати творчі пошуки, позначатися на продуктивності роботи над виразними і технічними засобами виконання.
The article examines the executive‐projective component of the structure of self‐ control of students of art faculties of universities. The criterion of this component is the degree of emotional saturation of performance‐creative activity, and the indicators are: the ability to interpret artistic works qualitatively and the ability to self‐regulate performance activity. The process of interpretation work, which is carried out on the basis of the emergence of initial images about the artistic content and technical features of works of art, is characterized. It has been proven that the skill of high‐ quality interpretation is dependent on performing experience, on enthusiasm for a specific work, on emotional resonance with it, on the desire to convey one's vision of the idea of the work, to share important thoughts and emotions that accompany the comprehension of the work. It was determined that the ability to interpret depends on what was previously perceived and realized, on the individual executive concept. The ability to create a plan for the future interpretation consists in determining one's point of view on how it should be performed, forming the leading idea of such a vision, persuasively arguing, taking into account previous performing practice, being able to think conceptually. Such an individual concept will further direct creative searches, affect the productivity of work on expressive and technical means of performance.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі музики та хореографії, самоконтроль, виконавсько‐проєктивна складова, структура, імпровізація, саморегуляція, future teachers of music and choreography, self‐control, performance‐projective component, structure, improvisation, self‐regulation
Бібліографічний опис
Хо Сінянь Виконавсько‐проективна складова структури самоконтролю майбутніх учителів музики та хореографії [Текст] / Хо Сінянь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 7 (131). – С. 258–267. – DOI: 10.24139/2312‐5993/2023.07/258‐267