Creating the Correctional Environment for Personality Development of Children with Autistic Disorders

Анотація
A sign of the humanization of the modern pedagogical process is a profound change in its organization, primarily in creating conditions for the formation of a holistic personality of the child. The method of forming speech activity of children with autistic disorders of senior preschool age can act as an organizational and pedagogical system, which includes the functioning of specific conditions: organizational and pedagogical (the main of which - the creation of educational and corrective and communicative environment); general didactic (continuity, stages, system in the content of the formation of speech activity); technological (pedagogical and speech therapy diagnosis - starting and finishing - of the child as a basis for organizing the formation of speech activity of children with autistic disorders of older preschool age). Among the auxiliary conditions can be distinguished cognitive, creative, and communicative. Taking into account the peculiarities of mental, emotional, communicative, and speech development, we anticipate that the level of speech activity in children with autistic disorders will increase under the conditions of implementation of our methodology, and providing selected psychological and pedagogical conditions will accelerate and optimize this process
Ознакою гуманізації сучасного педагогічного процесу є глибока зміна його організації, насамперед у створенні умов для формування цілісної особистості дитини. Методика формування мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з аутичними розладами може виступати як організаційно-педагогічна система, яка включає функціонування специфічних умов: організаційно-педагогічних (основна з яких - створення навчально-виховного та корекційно-комунікативного середовища, що забезпечує розвиток мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку). ); загальнодидактичні (наступність, етапність, системність у змісті формування мовленнєвої діяльності); технологічний (педагогічна та логопедична діагностика – початкова та завершальна – дитини як основа організації формування мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з аутичними розладами). Серед допоміжних умов можна виділити пізнавальні, творчі та комунікативні. Враховуючи особливості психічного, емоційного, комунікативного та мовленнєвого розвитку, ми передбачаємо, що за умов впровадження нашої методики рівень мовленнєвої активності дітей з аутичними розладами підвищиться, а підібрані психолого-педагогічні умови прискорять і оптимізувати цей процес.
Опис
Ключові слова
observation of the child, corrective influence, emotional state, organized environment, stimulation of speech activity, oversaturation of impressions, use of self-stimulation, stimulation of speech activity, спостереження за дитиною, коригуючий вплив, організоване середовище, емоційний стан, використання самостимуляції, перенасичення враженнями, стимулювання мовленнєвої діяльності
Бібліографічний опис
Creating the Correctional Environment for Personality Development of Children with Autistic Disorders [Text] / N. Bazyma, O. Mamicheva, L. Korhun, Y. Krykunenko, I. Rozina, T. Dehtiarenko // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – 13 (1). – РР. 259–275. – doi: 10.18662/brain/13.1/283(2022).
Зібрання