The State and Prospects of Wellness Tourism in the Sumy Region

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Анотація
Wellness tourism is a fairly new concept that has emerged relatively recently and has become another consequence of globalization. But every year, wellness tourism is gaining momentum and more and more people around the world are discovering new opportunities. In the Sumy region, there are all prerequisites and factors for development of health (wellness) tourism, but this area is not yet sufficiently researched and analyzed. It is this complexity and lack of studies on the topic that determined the choice of research subject and confirmed its relevance. Objectives: The aim of this article was to investigate the situation and identify the prospects for development of health tourism in Sumy region of Ukraine. Methods: During literature review for this work textbooks, scientific manuals, works of domestic and foreign authors, articles, as well as publications in periodicals, electronic publications and the World Wide Web were used. The data and materials provided by the studied entities (sanatoriums), travel agencies, medical centers) were analyzed. In the process of research and analysis of the health tourism market of Sumy region of Ukraine various methods of research were used, such as: observation method, comparison method, abstract-logical method (theoretical generalizations and formulation of conclusions), questionnaires and sociological studies. Results: The result of our study is formulation of the theoretical foundations of wellness tourism; research of the factors that form the prerequisites for the successful development of health tourism in Ukraine; research of the health tourism market in Ukraine in general and Sumy region in particular; searching for ways to overcome the problems that exist in the sphere of health tourism in Sumy region, as well as developing recommendations for improving the current state of tourism. Conclusions: Ukraine in general and Sumy region in particular have significant medical and recreational tourism potential, but the level of development of health tourism is unsatisfactory. For health tourism to become a full-fledged part of the tourist space of the region, it is necessary, at the state as well as at the regional level, to focus efforts on solving the tasks listed in these articles.
Оздоровчий туризм є досить новим поняттям, яке з’явилося відносно недавно та стало ще одним наслідком глобалізації. Та з кожним роком оздоровчий туризм набирає обертів, і все більше і більше людей у всьому світі відкривають для себе пов’язані з цим нові можливості. У Сумському регіоні, існують усі передумови та фактори розвитку оздоровчого туризму, однак ця сфера ще не є достатньо дослідженою та проаналізованою. Саме така складність теми та її невивченість у повній мірі зумовила такий вибір дослідження, що підтверджує її актуальність Метою написання статті було дослідити стан та виявити перспективи розвитку оздоровчого туризму в Сумському регіоні України. Під час написання даної роботи було використано підручники, наукові посібники, праці вітчизняних та зарубіжних авторів, статті, а також інформацію, подану у періодичних друкованих, електронних виданнях та всесвітньої мережі інтернет, дані та матеріали які надані досліджуваними суб’єктами діяльності (санаторії, туристичні фірми, медичні центри). В процесі дослідження та аналізу ринку оздоровчого туризму Сумського регіону України було використано різноманітні методи дослідження, такі як: метод спостереження, метод порівняння, абстрактно-логічний метод (теоретичні узагальнення i формулювання висновків), анкетування та соціологічні дослідження. Результатом нашого дослідження є ознайомлення з теоретичними засадами оздоровчого туризму; дослідження факторів, що формують передумови для успішного розвитку оздоровчого туризму на території України; дослідження стану ринку оздоровчого туризму в Україні в цілому та у Сумському регіоні зокрема; пошук шляхів подолання проблем, які існують в сфері оздоровчого туризму Сумського регіону, а також розробка рекомендацій по покращенню існуючого стану в даній галузі туризму. Україна взагалі та Сумський регіон зокрема володіють значним лікувально-оздоровчим туристичним потенціалом, але рівень розвитку оздоровчого туризму є незадовільним. Щоб оздоровчий туризм став повноправною частиною туристичного простору регіону, необхідно, в масштабах держави, а також на регіональному рівні, спрямувати зусилля на вирішення перерахованих у дані статті завдань.
Опис
Ключові слова
health tourism, Sumy region of Ukraine, inbound tourism, resorts, medicine and treatment, оздоровчий туризм, Сумський регіон України, в’їзний туризм, курорти, медицина та лікування
Бібліографічний опис
Kovalenko, O. V. The State and Prospects of Wellness Tourism in the Sumy Region [Text] / O. V. Kovalenko, T. H. Dereka // Časopis University Review Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. – 2020. – Vol. 14, no. 3. – P. 8–12.
Зібрання