Домашні завдання з математичного аналізу як засіб розвитку критичного мислення студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Національна система вищої освіти наголошує на важливості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних до прийняття конструктивних рішень на основі критичного аналізу та раціонального використання інформації. Це зумовлює необхідність формування критичного мислення та активацію механізмів самоосвіти, коли самостійно здобуті знання стають ключовим елементом оперативної професійної підготовки студентів. Важливою складовою цього процесу є домашні завдання, при виконанні яких студенти можуть стикатися з різними викликами. Мета статті полягає в обґрунтуванні використання домашніх завдань з математичного аналізу для розвитку критичного мислення студентів. Дане дослідження включає опитування 86 студентів двох університетів та аналіз їхніх відповідей. Студенти позитивно оцінили важливість домашніх завдань та відзначили, що домашні завдання сприяють закріпленню навчального матеріалу, допомагають краще зрозуміти математичні концепції, розвивають аналітичні і практичні навички, самостійність, критичне та творче мислення. У статті також висвітлені підходи до виконання домашніх завдань з математичного аналізу, направлені на формування та розвиток критичного мислення студентів, показано використання різних ресурсів і технологій під час їх виконання. Автори вказують на важливість вибору доцільного підходу з урахуванням філософії конкретного навчального закладу та рівня підготовки студентів. Досліджено ефективність технології "Робочий зошит з математичного аналізу", що поєднує різні підходи до домашніх завдань та сприяє розвитку критичного мислення студентів. Розглянуто структуру "Робочого зошита", яка враховує різні рівні складності, самостійності та творчості завдань. Висновки статті підкреслюють важливість домашніх завдань як інструмента для формування критичного мислення та самостійної роботи студентів у процесі вивчення математичного аналізу.
The national system of higher education emphasizes the importance of training highly qualified specialists capable of making constructive decisions based on critical analysis and rational use of information. This necessitates the formation of critical thinking and the activation of self-education mechanisms, when self-acquired knowledge becomes a key element of operational professional training of students. An important component of this process is homework, during which students can face various challenges. The purpose of the article is to substantiate the use of homework on mathematical analysis for the development of students' critical thinking. This study includes a survey of 86 students at two universities and an analysis of their responses. Students positively assessed the importance of homework and noted that homework contributes to the consolidation of educational material, helps to better understand mathematical concepts, develops analytical and practical skills, independence, critical and creative thinking. The article also highlights approaches to performing homework on mathematical analysis, aimed at the formation and development of students' critical thinking, and shows the use of various resources and technologies during their performance. The authors indicate the importance of choosing an appropriate approach, taking into account the philosophy of a specific educational institution and the level of training of students. The effectiveness of the "Mathematical Analysis Workbook" technology, which combines different approaches to homework and promotes the development of students' critical thinking, has been studied. The structure of the "Workbook" is considered, which takes into account different levels of complexity, independence and creativity of tasks. The conclusions of the article emphasize the importance of homework as a tool for the formation of critical thinking and independent work of students in the process of studying mathematical analysis.
Опис
Ключові слова
критичне мислення, домашні завдання, математичний аналіз, робочий зошит, critical thinking, homework, mathematical analysis, workbook
Бібліографічний опис
Мартиненко, О. Домашні завдання з математичного аналізу як засіб розвитку критичного мислення студентів [Текст] / О. Мартиненко, Я. Чкана // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2024. – Т.12, № 2 – С. 45–52. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol12i2-007