Стилістичні функції топонімів-символів у поетичній мові І. Малковича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджено стилістичні функції топонімів-символів у поетичній мові І. Малковича. Виокремлено топоніми-символи, наявні у віршах аналізованих збірок, наведено їх класифікацію. З’ясовано, що всі топоніми-символи в поетичному тексті виконують певну стилістичну функцію. Визначено та проаналізовано стилістичні функції топонімів-символів. Встановлено, що топоніми-символи у поетичному тексті набувають інформаційного та образно-емоційного смислів.
The article researches the stylistic functions of toponyms-symbols in the poetic language of I. Malkovych. The toponyms-symbols, available in the poems of the analyzed collections, are singled out, their classification is given. It has been found that all toponymic symbols in a poetic text use a certain stylistic function. The stylistic functions of toponyms-symbols are determined and analyzed. It is established that toponyms-symbols in the poetic text acquire informational and figurative-emotional meanings.
Опис
Ключові слова
графостилістика, інформаційний та образно-емоційний смисл топоніма символа, обсяг змісту, поетична мова, стилістична функція, топонім-символ, grapho-stylistics, informational and figurative-emotional meaning of the toponym of the symbol, volume of content, poetic language, stylistic function, toponym-symbol
Бібліографічний опис
Сиріна, А. В. Стилістичні функції топонімів-символів у поетичній мові І. Малковича [Текст] / А. В. Сиріна ; наук. керівник Т. П. Беценко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 136–140.