Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/991
Title: Ретроспективний аналіз становлення спеціальної методики викладання мови в школах для дітей з розумовою відсталістю
Other Titles: Ретроспективный анализ становления специальной методики преподавания языка в школах для детей с умственной отсталостью
A Retrospective Analysis of the Formation of Special Methods of Teaching Language in Schools for Children with Mental Retardation
Authors: Любчич, Наталія Вікторівна
Liubchych, Nataliia Viktorivna
Keywords: історичний аспект
спеціальна методика викладання мови
корекційно-розвивальна робота
мовлення
исторический аспект
специальная методика преподавания языка
коррекционно-развивающая работа
речь
historical aspect
special language teaching methods
correctional and developmental work
language
Issue Date: 2015
Publisher: ПП Медобори-2006
Citation: Любчич, Н. В. Ретроспективний аналіз становлення спеціальної методики викладання мови в школах для дітей з розумовою відсталістю [Текст] / Н. В. Любчич // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : в 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка ; за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015.– Вип. V, T. 1. – С. 193–203.
Abstract: У статті розглядається питання становлення спеціальної методики викладання мови в загальноосвітніх закладах освіти для розумово відсталих дітей, а саме автором визначені етапи впровадження та удосконалення спеціальної методики вивчення мови на окремому історичному етапі розвитку методичної науки. Мета статті – дослідити історичні передумови становлення методики викладання мови у спеціальних загальноосвітніх закладах, здійснити аналіз історичних етапів становлення спеціальної методики мови крізь призму наукових здобутків кожного історичного розрізу століття. З метою ширшого аналізу історичних аспектів становлення методики викладання мови у спеціальних загальноосвітніх закладах, автор розпочинає виклад матеріалу з теоретичних поштовхів до виокремлення методики мови в окрему наукову галузь. Далі автор концентрує увагу читача на трьох періодах у становленні та розвитку методики викладання мови у спеціальних загальноосвітніх закладах. Більш докладно автор зупиняється на становленні та розвитку методів, напрямів, форм роботи, нормативній та науковій базі окремо взятого історичного періоду у розвитку методики викладання мови для розумово відсталих дітей. Для того, щоб краще відновити історичні етапи становлення методики мови, автор звертається до хронологічного опису подій. Етапи розвитку методичної науки викладання мови автор пропонує розглядати за певними часовими періодами ХХ століття. Крім конкретно описаного внеску науковців-методистів у кожний з історичних періодів становлення методики мови, як науки, автор приділяє увагу дослідженню того історично-наукового матеріалу, що має теоретичну чи практичну цінність для сучасного вчителя мови спеціального загальноосвітнього закладу.
В статье рассматривается вопрос становления специальной методики преподавания языка в общеобразовательных заведениях образования для умственно отсталых детей, а именно автором определены этапы внедрения и усовершенствования специальной методики изучения языка на отдельном историческом этапе развития методической науки. Цель статьи – исследовать исторические предпосылки становления методики преподавания языка в специальных общеобразовательных заведениях, осуществить анализ исторических этапов становления специальной методики языка сквозь призму научных достижений каждого исторического разреза столетия. С целью более широкого анализа исторических аспектов становления методики преподавания языка в специальных общеобразовательных заведениях, автор начинает изложение материала с теоретических толчков к выделению методики языка в отдельную научную отрасль. Дальше автор концентрирует внимание читателя на трех периодах в становлении и развитии методики преподавания языка в специальных общеобразовательных заведениях. Более обстоятельно автор останавливается на становлении и развитии методов, направлений, форм работы, нормативной и научной базе отдельно взятого исторического периода в развитии методики преподавания языка для умственно отсталых детей. Для того, чтобы лучше возобновить исторические этапы становления методики языка, автор обращается к хронологическому описанию событий. Этапы развития методической науки преподавания языка автор предлагает рассматривать за определенными часовыми периодами ХХ века. Кроме конкретно описанного вклада ученых-методистов в каждый из исторических периодов становления методики языка, как науки, автор уделяет внимание исследованию того исторически-научного материала, который имеет теоретическую или практическую ценность для современного учителя языка специального общеобразовательного заведения
The article discusses the formation of special of teaching languages methods at educational institutions for mentally retarded children, the author identified stages of implementation and improvement of special language learning methods in particular historical stage of methodical science development. The purpose of the article is to explore the historical background of formation of teaching languages methods in special educational institutions, to analyze the historical stages of formation of special language methods in the light of scientific achievements of the historical section of each century. In order to analyze the broader historical aspects of the formation of language teaching methodology in special educational institutions, the author begins with a theoretical presentation of the material up to the separation of language methods in specific scientific field. The author focuses attention on the three periods in the development of language teaching methods in special educational institutions. For more detail information the author dwells on the formation and development of methods, directions, forms of work, regulatory and scientific basis of a single historical period in the development of teaching language methods for mentally retarded children. In order to better restore the historical stages of language techniques, the author refers to the chronological description of events. The author proposes to review the stages of the methodical science of teaching language in accordance to certain time periods of the twentieth century. Describing the contributions of scientists and methodists at each historic period of language methods formation as a science, the author pays attention to the study of historical and scientific material that has theoretical and practical value for the modern language teacher of special educational institutions.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/991
ISSN: 978-966-1
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyubchych N.V..pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.