Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9203
Title: Художня репрезентація етнокультурних кодів у романі Мирослава Дочинця «Горянин. Води Господніх русел»
Other Titles: Artistic Representation of Ethnocultural Codes in the Novel «Highlander. Waters of Our Lord’s Riverbeds» by Myroslav Dochynets
Authors: Кириленко, Надія Іванівна
Kyrylenko, Nadiia Ivanivna
Зякун, Аліна
Ziakun, Alina
Keywords: етнокультурні коди
роман
дух
нація
ментальність
самосвідомість
ethnocultural codes
novel
spirit
nation
mentality
self-awareness
Issue Date: 2020
Citation: Кириленко, Н. Художня репрезентація етнокультурних кодів у романі Мирослава Дочинця «Горянин. Води Господніх русел» [Текст] / Н. Кириленко, А. Зякун // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Випуск 13, т. 3. – С. 97–102. – DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2020.13-3.17.
Abstract: У статті проаналізовано особливості художньої інтерпретації етнокультурних кодів у романі Мирослава Дочинця «Горянин. Води Господніх русел». Актуальність дослідження зумовлена інтересом до сучасної української літератури, зокрема до нового осмислення загальнонаціональних явищ і проблем, зразком чого є проза М. Дочинця, увагою українців до витоків своєї історії, культури, традицій, пошуку ідентичності й етнічної ментальності. Зазначаємо, що роман представляє собою широку етнічну картину Західної України. Автор у романі художньо репрезентує глибоко символічні етноментальні константи українців, їхню духовність, душу, синкретичне поєднання минулого й теперішнього, розкриває проблеми роду, народу, історичної пам’яті. У цілому роман представляє собою широку етнічну картину Західної України. У результаті дослідження сюжетних і позасюжетних елементів твору ми дійшли висновку, що на першому плані постає не розвиток подій, а психологія горянина, який є типовим представником жителя західного регіону України. Нами визначено домінантні етнокультурні коди: Ріка, Бог, дерево, ліс, господарство, хліб, дім, трембіта, сонце, зброя, що відіграють велике значення у відтворенні духовності горян. Окремо слід виділити присутність релігійного мотиву. «Горянин» має велику етнографічну цінність, оскільки містить не лише детальний опис національного одягу горян, історію їх появи на цих землях, але й фольклористичні вставки, оповіді про традиції свят, зокрема Різдва, обряди (випікання хліба), корисні рецепти страв, зразки народних пісень. На основі аналізу нами були виділені основні етноментальні маркери: домовитість, хазяйновитість, волелюбність, оптимістичність, міцність духу, терплячість, стійкий характер, рішучість, відданість землі, естетизм тощо. Зазначаємо, що така картина духовності горян зумовлена, перш за все, особливостями їх проживання в гірській місцевості, умовами побутування. Зазначимо, що роман є найкращим зразком філософської прози М. Дочинця, що поєднує національну традицію та постмодерні віяння.
The authors analyze artistic representation of ethnocultural codes in the novel by Myroslav Dochynets «Highlander. Waters of our Lord’s Riverbeds». The relevancy of the research stems from the interest to contemporary Ukrainian literature, namely in order to re-think general national phenomena and problems, which are reflected in the prose by M. Dochynets, as well as the attention of Ukrainians to their history, culture, traditions, search for identity and ethnic mentality. The researchers noted that the novel represents ethnic picture of Western Ukraine. The author of the novel artistically represents deeply symbolic ethno-mental constants of Ukrainians, their spirituality, soul, syncretic union of past and present; reveals the problems of the kinfolks, the people, the historical memory. The researchers have determined dominant ethno-cultural codes: River, God, tree, forest, husbandry, bread, home, trembita, sun, arms, which play an important role in representing spirituality of the highlanders. The ever-present religious motif should be underlined. «Highlander» has a great ethnographic significance, since it does not only contain the detailed description of national costumes of the highlanders, history of their origins and settlement in these territories, but also folklore intercalations, accounts of traditional festivals namely Christmas, rituals (baking bread), useful recipes, samples of folk songs. Based on the analysis, we have outlined ethnomental markers: home-centered mentality, domesticity, thriftiness, zest for freedom, optimism, strength of spirit, patience, firm character, decisiveness, commitment to their land, estheticism etc. It is important to note, that this picture of the highlanders’ spirituality was determined by their living in mountain region, conditions of living etc. We should note that the novel is the best example of philosophical prose by M. Dochynets, which combines national tradition and post-modern influence.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9203
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khudozhnia_reprezentatsiia.pdf340,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.