Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9070
Title: Lists of Names in Raymond Queneau’s «Les œuvres completes de Sally Mara»: Stylistic Functions
Other Titles: Стилістичні функції переліків імен у «Les œuvres completes de Sally Mara» Ремона Кено
Authors: Божко, Ірина Сергіївна
Bozhko, Iryna Serhiivna
Keywords: перелік
власна назва
семантика
стилістика
Ремон Кено
enumeration
list
proper name
semantics
stylistics
Raymond Queneau
Issue Date: 2020
Citation: Bozhko, I. Lists of Names in Raymond Queneau’s «Les œuvres completes de Sally Mara»: Stylistic Functions [Текст] / І. Bozhko // Молодий вчений. – 2020. – №5 (81). – С. 444–446
Abstract: The article deals with stylistic functions of lists of names in « Les œuvres complètes de Sally Mara » by Raymond Queneau. We analysed several lists formed by different types of names and arrived at the conclusion that Raymond Queneau’s lists serve the purpose of creating metafiction, underlying fictitiousness and artificiality of the story. They are examples of fine humour of the real author, Raymond Queneau, and fictional author of the collection, Sally Mara. They are parodic; they contain puns, irony, and absurd. Proper names within a list, as compared to appellatives, dispose of higher potential to produce nets of allusions because they carry a huge load of connotative meaning linking a proper name to a certain epoch, sphere of human activity, etc. without naming them explicitly. And last but not least, lists of proper names are a powerful means of text melody.
У статті висвітлено проблему стилістичних функцій переліків імен у «Les œuvres complètes de Sally Mara» Ремона Кено. Нами проаналізовано декілька переліків, утворених різними типами власних назв: антропонімами, етнонімами, ергонімами у вигляді абревіатур. Одним із нетрадиційних переліків є мішаний список, у якому поєднуються прізвища французьких письменників та науковців з їх типовими висловлюваннями. Частково переліки в текстах Ремона Кено допомагають локалізувати часові та просторові межі дії, однак через їхню гетерогенність вони мають набагато вищий експресивний потенціал. Ми дійшли висновку, що переліки власних назв у творчості Ремона Кено слугують творенню метамистецтва, підкреслюючи фіктивність та штучність оповіді, що почасти зближує сюрреалістичну творчість письменника з напрямком постмодернізму чи навіть метамодернізму. Окрім того, переліки – це ще і зразки тонкого гумору реального автора, Ремона Кено, та фіктивної авторки, Саллі Мари. Вони пародійні, слугують засобами творення каламбурів, іронії та абсурду, а отже, є елементами мовної гри. Власні назви у переліках, якщо їх порівнювати із загальними назвами, мають суттєво вищий потенціал створювати мережі алюзій, адже вони є носіями значно вагомішого конотативного значення, яке поєднує власну назву з певною епохою, галуззю людської діяльності, сакральними текстами тощо, не називаючи їх експліцитно. Врешті, на звуковому рівні переліки власних назв є потужним інструментом творення мелодики тексту за рахунок того, що вони містять численні алітерації та асонанси, парономазії тощо. Компоненти переліків у багатьох випадках фонетично подібні або ж мають спільний компонент (повторюване ім’я або прізвище, частину абревіатури, фонетичні варіанти власної назви тощо). Попри поширену думку, у переліках власних назв кожна з них не втрачає ваги, а навпаки – підсилює своє значення, набуває нового рівня експресивності. Розуміння абсурдних переліків власних назв, як кожної назви окремо, так і сукупності назв як цілісної єдності, слугує більш глибокій інтерпретації художнього тексту, виявленню нових шарів значення. Подальші дослідження у цьому напрямку можуть передбачати поглиблене дослідження переліків у творчості Ремона Кено – як у прозі, так і в поезії.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9070
ISSN: 2304-5809
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90.pdf313,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.