Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/670
Title: Інформаційні технології та їх впровадження у сферу вищої освіти
Other Titles: Information Technology and Innovation in Higher Education
Authors: Харченко, Л. М.
Kharchenko, L. M.
Keywords: особистість
identity
молодь
youth
освіта
education
суспільство
society
ціннісні орієнтації
values
інформаційні технології
information technology
комп’ютерні технології
computer technology
Інтернет
Internet
Issue Date: 2012
Citation: Харченко, Л. М. Інформаційні технології та їх впровадження у сферу вищої освіти [Текст] / Л. М. Харченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (6). – С. 205–213.
Abstract: У статті проаналізовано провідну роль та розкрито нові можливості вищої освіти у формуванні професіоналів та майбутньої інтелектуальної еліти, яка є головним ресурсом розвитку інформаційного суспільства, за умови ефективного впровадження новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій у сфері вищої освіти. Обґрунтовано доцільність розширення науково-дослідницького простору для вивчення механізмів впливу Інтернет-технологій на студентську молодь.
The article analyzes the role and open new opportunities of higher education in the formation of professionals and future intellectual elite, which is the main resource of the Information Society, provided an effective introduction of advanced information and computer technology in higher education. The necessity of expanding research area for studying the mechanisms of the influence of Internet technology to students.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/670
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatsiini tekhnolohii.pdf454,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.