Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6686
Title: Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ
Other Titles: On Teaching Linear Algebra and Analytic Geometry to English-Speaking Students of Technical Institutes of NAU
Authors: Карупу, Олена Вальтерівна
Karupu, Olena Valterivna
Олешко, Тетяна Анатоліївна
Oleshko, Tetiana Anatoliivna
Пахненко, Валерія Валеріївна
Pakhnenko, Valeriia Valeriivna
Keywords: лінійна алгебра
аналітична геометрія
викладання англійською мовою
англійською
linear algebra
analytical geometry
teaching in English
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Карупу, О. В. Про викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії англомовним студентам технічних інститутів НАУ [Текст] / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін. ; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 4 (18). – С. 59–64.
Abstract: Отримання професійної освіти англійською мовою є дуже сприятливим для майбутніх фахівців авіаційної галузі, оскільки англійська мова є однією з офіційних мов ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації). Тому в Національному авіаційному університеті іноземні студенти мають можливість навчатися англійською мовлю. Навчання англійською є популярним і серед українських студентів, орієнтованих на подальше працевлаштування в авіаційних компаніях, що здійснюють міжнародні перевезення. Статтю присвячено аналізу практики викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії іноземним та українським студентам технічних спеціальностей різних інститутів у складі Національного авіаційного університету англійською мовою. Розглянуто проблеми методичного, дидактичного та організаційного характеру, що постають перед викладачами кафедри вищої та обчислювальної математики в процесі викладання лінійної алгебри та аналітичної геометрії в англомовних групах студентам, для яких англійська мова не є рідною. Проаналізовано викладання окремих тем дисципліни “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та відповідних модулів у складі дисциплін “Вища математика” іноземним та українським студентам технічних спеціальностей різних інститутів в рамках Програми “Вища освіта іноземною мовою“ НАУ. Розглянуто особливості викладання векторної алгебри, визначників, матриць, систем лінійних алгебраїчних рівнянь, лінійних геометричних об’єктів на площині і в просторі (прямих і площин), кривих та поверхонь другого порядку. На базі проведеного аналізу надано рекомендації для покращення засвоєння студентами теоретичного матеріалу та вироблення ними навичок розв’язування задач. Рекомендується широке використання різноманітних опорних матеріалів, адаптованих для студентів різних технічних спеціальностей. Корисним для студентів всіх спеціальностей є проведення лекцій в мультимедійній аудиторії з використанням технічних засобів для візуалізації розглядуваних геометричних об’єктів.
Professional education in English is very beneficial for future aviation specialists, since English is one of the official languages of ICAO (International Civil Aviation Organization). This trend of education is also urgent for Ukrainian students focused at further employment in aviation companies engaged in international operations. Article is devoted to analysis of practice of teaching linear algebra and analytical geometry to foreign and Ukrainian students of technical specialties of different institutes in the National Aviation University in English. Problems of methodical, didactic and organizational character arising before teachers of the Department of Higher and Numerical Mathematics in process of teaching certain questions of linear algebra and analytical geometry to nonnative speakers in English-speaking groups are considered. Practice of teaching certain topics of discipline "Linear algebra and analytical geometry" and corresponding modules in the disciplines "Higher mathematics" to foreign and Ukrainian students of technical specialties of different institutes within the framework of NAU program "Higher education in a foreign language" is analyzed. Peculiarities of teaching of vector algebra, determinants, matrices, systems of linear algebraic equations, linear geometric objects on the plane and in the space (straight lines and planes), curves and surfaces of the second order are considered. Recommendations for improving the students' knowledge of theoretical material and developing their problem solving skills were formulated on the basis of analysis of teaching linear algebra and analytic geometry in English-speaking groups. We recommend the application of various reference materials adapted for students of different technical specialties. It is useful for students of all specialties to attend lectures in a multimedia class where technical means for visualizing considered geometric objects are used.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6686
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karupu Olena, Oleshko Tetiana, Pakhnenko Valeria.pdf871,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.