Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6684
Title: Дослідження професійної мотивації майбутніх провізорів у процесі формування ІТ-компетентності
Other Titles: The Research of Professional Motivation of Future Pharmacists in the Process Of Formation of the it Competence
Authors: Добровольська, Анна
Dobrovolska, Anna
Keywords: ІТ-компетентність
професійна мотивація
професійно зорієнтовані мотиви
IT competence
professional motivation
professionally-oriented motives
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Добровольська, А. М. Дослідження професійної мотивації майбутніх провізорів у процесі формування ІТ-компетентності [Текст] / А. М. Добровольська // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін. ; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 4 (18). – С. 45–54.
Abstract: У статті акцентовано увагу на професійній мотивації в контексті її розвитку в процесі формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх провізорів під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) «Інформаційні технології у фармації» («ІТФ») і «Комп’ютерне моделювання у фармації» («КМФ»). У межах розробленої методики проведено анкетне опитування суб’єктів дослідження, а також оцінено його результати за передбаченим алгоритмом з використанням відповідних методів математичної статистики. Доведено, що процес формування ІТ-компетентності майбутніх провізорів, який відбувається під час навчання ДПНП «ІТФ» і «КМФ», зокрема і з використанням розроблених посібників, ефективно впливає на розвиток їх професійної мотивації. Встановлено, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ІТФ» має місце достатньо виражена позитивна динаміка зміни рівнів професійної мотивації майбутніх фахівців. З’ясовано, що різноплановое формування ІТ-компетентності під час навчання дисциплінам «ІТФ» і «КМФ» у межах природничо-наукової підготовки в закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти забезпечує розвиток мотиваційної сфери майбутніх провізорів. Встановлено, що професійна мотивація майбутніх фахівців, яка розвивається в процесі формування ІТ- компетентності під час навчання ДПНП «ІТФ» і «КМФ» є складним динамічним утворенням, трансформація якого можлива в спеціально організованому інформаційно-освітньому середовищі.
In the article, attention has been focused on the professional motivation in the context of its development in the process of formation of the information technology competence (the IT competence) of future pharmacists during teaching the disciplines of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy". We have conducted the questionnaire survey of the subjects of the research and also evaluated its results by the provided algorithm using the appropriate methods of mathematical statistics within the limits of the developed method. It has been proved that the process of formation of the IT competence of future pharmacists that occurs during teaching the disciplines of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy", including the use of the developed manuals, effectively affects the development of their professional motivation. We have concluded that quite pronounced positive dynamics of changes in the levels of professional motivation of future specialists is observed in the process of formation of the IT competence during teaching the discipline of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy". It has been clarified that diverse formation of the IT competence provides development of the motivational sphere of future pharmacists during teaching the disciplines "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy" in the limits of naturally scientific preparation in institutions of higher medical (pharmaceutical) education. It has been concluded that the professional motivation of future pharmacists, which develops in the process of formation of the IT competence during teaching the disciplines of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy", is a complex dynamic formation, the transformation of which is possible in a specially organized informational and educational environment.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6684
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrovolska Аnna..pdf965,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.