Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6681
Title: Структурно-функціональна модель професійного розвитку викладачів предметів професійно- теоретичної підготовки у системі післядипломної освіти
Other Titles: Structural-Functional Model of Professional Development of Teachers of Professional and Theoretical Preparation Subjects in the Postal Education System
Authors: Бабкова, О. О.
Babkova, O. O.
Keywords: професійний розвиток
принципи професійного розвитку
курсовий і міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації
синдром емоційного вигорання
professional development
principles of professional development
coursework and between courses of advanced training
emotional burnout syndrome
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Бабкова, О. О. Структурно-функціональна модель професійного розвитку викладачів предметів професійно- теоретичної підготовки у системі післядипломної освіти [Текст] / О. О. Бабкова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін. ; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 4 (18). – С. 25–30.
Abstract: У статі представлено структурно-функціональну модель професійного розвитку викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки у системі післядипломної освіти, яка має цільовий, змістовий, технологічний, діагностико-результативний блоки. Визначені критерії ефективності реалізації кожного. Модель апробовано та реалізовано в Запорізькому регіоні. Автором окреслені провідні принципи професійного розвитку, які дозволяють раціонально побудувати освіт ній процес і передбачають формування у педагогів зазначеної категорії загальних, професійних (психолого-педагогіч них), фахових (предметних) компетентностей. Визначено інтегральний критерій сформованої професійної компе тентності, компонентами якого є: мотиваційно-орієнтувальний, змістовий, процесуальний, оцінно-рефлексивний критерії. Презентовано показники сформованості кожного компонента: мотиваційно-орієнтувального – потреба у збагаченні, поновленні професійно-педагогічних знань; змістового – сформованість системи знань з теоретичних і методологічних основ професійно-педагогічної діяльності; процесуального – сформованість умінь і навичок з проектування освітнього процесу в умовах реформування національної системи профтехосвіти. Визначено, що професійний розвиток викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки в післядипломній освіті є цілеспрямованим, організованим, цілісним процесом оволодіння педагогами зазначеної категорії складовими професійної компетентності (мотиваційно-орієнтувальною, змістовою, процесуальною, оцінно-рефлексивною), необхідними для успішного здійснення освітньої діяльності, яка здійснюється в курсовий та міжкурсовий періоди; передбачає створення організаційно-педагогічних умов як сукупності об’єктивних можливостей, що забезпечують успішне досягнення мети.
The article presents the structural-functional model of professional development of teachers of vocational andtheoretical training subjects in the system of post-graduate education, which has target, content, technological, diagnostic and productive blocks. The criteria for the effectiveness of each implementation are defined. The model has been tested and implemented in Zaporozhye region. The author outlines the main principles of professional development, which allow to rationally construct the educational process and foresee the formation of general, professional (psychological pedagogical), professional (substantive) competencies of teachers. The integral criterion of the formed professional competence, the components of which are: motivational, substantive procedural, evaluative and reflexive criteria, is determined. The indicators of the formation of each component are presented: motivational - the need for enrichment, renewal of vocational and pedagogical knowledge; meaningful - the formation of a system of knowledge on the theoretical and methodological foundations of vocational and pedagogical activities; procedural - the formation of skills and skills in designing the educational process in the context of reforming the national system of vocational education. It has been determined that the professional development of teachers of vocational and theoretical training courses in postgraduate education is a purposeful, organized, coherent process with components of professional competence (motivational, substantive, procedural, evaluative and reflexive), which are necessary for the successful implementation of educational activities, which are carried out in the course and internship periods, and involves the creation of organizational and pedagogical conditions as a set of objective opportunities that ensure successful achievement of the goal.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6681
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olena Babkova.pdf891,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.