Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6680
Title: Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ
Other Titles: Experience in Using E-Learning Tools in Inclusive Educational Space of Higher School
Authors: Алєксєєва, Ганна Миколаївна
Alieksieieva, Hanna Mykolaivna
Антоненко, Олександр Володимирович
Antonenko, Oleksandr Volodymyrovych
Жадан, К. О.
Zhadan, K. O.
Лифенко, М. В.
Lyfenko, M. V.
Keywords: вища освіта
інформаційні технології
електронне навчання
інклюзивний освітній простір
higher education
information technologies
e-learning
inclusive educational environment
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Досвід використання засобів електронного навчання у інклюзивному освітньому ВНЗ [Текст] / А. Н. Алєксєєва, О. В. Антоненко, К. О. Жадан, М. В. Лифенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін. ; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 4 (18). – С. 17–24.
Abstract: В статті розглядаються питання, пов'язані з електронним навчанням в закладах вищої освіти. В сучасних умовах інформаційно-комунікаційні технології істотно змінили ринкову конкуренцію IT-фахівців, наділивши учасників ринку абсолютно новими інструментами і каналами впливу на свідомість масової аудиторії у сфері освітніх послуг. Представлено аналіз теоретичних досліджень та програмних розробок у галузі електронного навчання, який доводить стійкі тенденції ефективності впровадження електронного навчання протягом життя, що вимагає системної трансформації організаційних і педагогічних основ навчання. Зокрема представлено результати дослідження проблеми інклюзії в вищій освіті на прикладі навчання студентів з вадами зору Бердянського державного педагогічного університету засобами електронного навчання. Описано приклади розробок (освітнє Інтернет-середовище для людей з вадами зору, і для людей, які зовсім втратили зір із професійного навчання комп’ютерним технологіям, де теми мають аудіо та відео супровід, додається методичний матеріал, який частково надає DAISY-формат). Виділили ключові напрямки електронного навчання в сфері освіти, що в сукупності служать наочною ілюстрацією трансформації навчання, з одного боку, і доступності технологічних інновацій як основи експериментальних досліджень по інший. Наведено основні фактори успішного впровадження e-освіти в закладах вищої освіти, зокрема в умовах інклюзії. Виявлено, що за останні роки комп’ютеризація вишів значно вплинула на швидкість, доступність та інші показники навчання, а також на зацікавленість студентів в освітньому процесі. Визначено тенденції розвитку досліджень в області електронного навчання в умовах інклюзії та підкреслена необхідність розкриття досвіду вищих навчальних закладів щодо упровадження комп’ютерних технологій та спеціальних дидактичних методик у процес навчання студентів із особливими потребами.
Issues that are considered in the article are related with e-learning in higher education establishments. In the current context informative-communication technologies changed the market competition of IT-specialists substantially, providing participants of the market with absolutely new instruments and channels of influence on consciousness of mass audience in the region of educational services. The analysis of theoretical research and program developments in industry of e- learning are provided, it is proved that there are strong tendencies of efficiency of introduction of e-learning during life which requires system transformation of organizational and pedagogical bases of learning. Results of research of inclusive problem in higher education by the example of weak-eyed students of Berdyansk State Pedagogical University by means of e-learning are provided. The examples of developments are described (an educational cyberspace for weak-eyed people, and for blind people in professional studies of computer technologies, where themes have audio and video accompaniment, DAISY-format gives partially methodical material). The key trends of e-learning in the region of education are selected, that in total serves as the striking example of transformation of learning from one hand, and availability of technological innovations as basis of experimental researches on the other hand. The basic factors of successful introduction of e-education are given in higher education establishments, in particular in the conditions of inclusion. It is discovered that in the last few years computerization of universities considerably influenced on speed, availability and other indexes of learning, and also on the personal interest of students in educational process. Tendencies of researches are defined in the region of e-learning in the conditions of inclusion and underline necessity of opening of experience of higher educational establishments in relation to introduction of computer technologies and special didactics methods in the process of learning of students with the special needs.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6680
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Alekseeva, Oleksandr Antonenko, Kostiantyn Zhadan, Maksym Lyfenko.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.