Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6187
Title: Використання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Other Titles: Use of ІT in Education: Analysis of Works of Scientific Laboratory at the Department of Informatics of Sumy State Pedagogical University Named after Makarenko
Authors: Шамоня, Володимир Григорович
Shamonia, Volodymyr Hryhorovych
Шипиленко, Андрій Павлович
Shypylenko, Andrii Pavlovych
Keywords: інформаційні технології
інформаційні технології в освіті
інформаційні технології в навчальному процесі
програми динамічної математики
комп’ютерний інструментарій вчителя математики
електронні підручники
електронні навчальні матеріали
комп’ютерна підтримка навчання математики
фізики
інформатики
спецкурси з використання інформаційних технологій в освіті
цифрові лабораторії
віртуальні фізичні лабораторії
information technology
information technology in education
information technology in the educational process
programs of dynamic mathematics
computer tools for mathematics teachers
textbooks
e-learning materials
computer support for teaching mathematics
computer science
courses with using information technology in education
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Шамоня, В. Г. Використання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А. С. Макаренка [Текст] / В. Г. Шамоня, А. П. Шипиленко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 3 (6). – С. 119–130.
Abstract: Об’єкт дослідження: процес навчання фізико-математичних дисциплін у середній та вищий школі. Предмет дослідження – впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Мета роботи: визначення напрямків використання інформаційних технологій в освітньому процесі; виділення способів і методів використання інформаційних технологій в освітньому процесі; створення електронних супровідних матеріалів для підтримки вивчення окремих дисциплін. Основні наукові результати з теми: обґрунтовано потребу у переорієнтації традиційної методики навчання математики у бік активного використання програм динамічної математики при підготовці майбутніх учителів фізико- математичного профілю; описано комп’ютерний інструментарій вчителя математики та особливості його використання при розв’язуванні задач шкільного курсу математики; проведено аналіз відкритих освітніх ресурсів з математики та визначено рекомендації щодо залучення таких курсів у навчальний процес педагогічних університетів; розроблено методичну документацію до спецкурсу «Використання комп’ютера в навчанні математики»; визначено складові сучасного електронного підручника; розроблено фрагменти електронного навчального комплексу з вивчення спецкурсу «Інформаційні системи».
Object: the educational process of physical and mathematical sciences in secondary and high school. Subject – the introduction of information technology in the educational process. Purpose: to identify areas of using information technology in education; to select methods and ways of using information technology in education; to create electronic supporting materials for special subjects. The main scientific results: reasonably explained the need to reorient the traditional methods of teaching mathematics in the direction of active using dynamic mathematics programs in the preparation of future physics and mathematics teachers; described computer tools of math teacher and especially using it in solving school mathematics course problems; analyzed open educational mathematics resources and identified recommendations for the involvement such courses in the educational process of pedagogical universities; designed the methodical documentation for the course "Using computer in teaching mathematics"; designed the composition of modern electronic textbook; developed fragments of e-Learning complex study course "Information Systems".
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6187
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shamonia.pdf835,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.