Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6148
Title: Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ
Other Titles: Peculiarities of Organization of Pedagogical Specialties Students’ Research Work at Higher Educational Institutions
Authors: Максименко, Тетяна Михайлівна
Maksymenko, Tetiana Mykhailivna
Пухно, Світлана Валеріївна
Pukhno, Svitlana Valeriivna
Keywords: навчально-дослідна робота студентів
професійна мотивація
професійне мислення
професійна спрямованість
професійні якості особистості
students’ educational-research work
professional motivation
professional thinking
professional orientation
personality’s professional qualities
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Максименко, Т. М. Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ [Текст] / Т. М. Максименко, С. В. Пухно // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 2 (5). – С. 39–47.
Abstract: В статті представлені основні форми навчально-дослідної роботи студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей та їх значення для професійного становлення майбутнього фахівця. Навчально-дослідна робота студентів ВНЗ включена до навчальних планів і є системою обов’язкових навчальних занять, всіх видів завдань різних видів практики. Різновидами навчально-дослідної роботи є індивідуально- дослідні завдання, курсова і дипломна роботи, що вимагають досить складної організації керівництва цією діяльністю студента. Методичне забезпечення навчально-дослідної роботи студентів передбачає складання методичних рекомендацій до різних видів завдань, що містять загальні положення щодо організації цієї роботи. Вирішення студентом в процесі навчання та під час проходження практики складних навчально-дослідних завдань, сприяє формуванню та виробленню навичок ефективного вирішення завдань професійної діяльності і сприяє активному формуванню професійних якостей особистості.
The main forms of pedagogical specialties students’ educational-research work and their implications for professional formation of the future specialist are presented in the article. Students’ educational-research work at higher educational institution is included to the curriculum and mandatory training sessions, different practices. Varieties of educational- research work are the individual research tasks, course and degree work, requiring a complex of organization of student’s leadership. Methodological support of students’ educational- research work involves the drafting of recommendations to different types of missions containing basic notions on the organization of this work. The student’s decision in the learning process and a complex of educational research problems during the practice, promotes the formation and development of skills of effective solving of professional activity problems and contributes to the active formation of person’s professional qualities.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6148
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksymenko.pdf833,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.