Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6131
Title: Методика навчання основам теорії нормалізації реляційної моделі даних в контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців у системі вищої освіти
Other Titles: The Method of Teaching the Basis of Theory of Normalization of the Data Relative Model in the Context of the Competency Approach to Preparation of Professionals in the Higher Education System
Authors: Мулеса, Оксана Юріївна
Mulesa, Oksana Yuriivna
Гече, Федір Елемирович
Heche, Fedir Elemyrovych
Імре, Ю. Ю.
Imre, Yu. Yu.
Keywords: компетентнісний підхід
реляційна теорія
відношення
теорія нормалізації
нормальні форми
competency approach
relational theory
relation
theory of normalization
normal forms
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Мулеса, О. Ю. Методика навчання основам теорії нормалізації реляційної моделі даних в контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців у системі вищої освіти [Текст] / О. Ю. Мулеса, Ф. Е. Гече, Ю. Ю. Імре // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 3 (17). – С. 67–72.
Abstract: В основі процесу модернізації змісту освіти лежить реалізація механізмів впровадження компетентнісного підходу. Впровадження компетентнісного підходу в систему вищої освіти передбачає необхідність динамічної зміни не тільки змісту предметів, які викладаються, а й адапатацію педагогічних методів і технологій до викликів і потреб сучасності. Особливо постійного оновлення вимагають дисципліни, пов’язані з вивченням інформаційних та комп’ютерних технологій, які безперервно змінюються і еволюціонують. Аналіз освітніх програм технічних і математичних спеціальностей провідних вузів показав, що вони передбачають набуття компетентностей, пов’язаних з здатністю вирішувати проблеми та розв’язувати задачі, в основі яких лежить необхідність проектування, створення та роботи з реляційними базами даних. Метою статті є представлення авторської розробки методики навчання теорії нормалізації реляційних баз даних. Фахові компетентності, пов’язані з вивчення теорії нормалізації є такими: здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах; здатність виконувати моделі для досліджуваних процесів та прикладних задач; здатність проектувати реляційні бази даних; здатність встановлювати зв’язки у реляційних базах даних тощо. В роботі подано методику навчання теорії нормалізації реляційних баз даних. Послідовно розглядаються перша, друга та третя нормальні форми. Також наведені означення функціональної та повної функціональної залежності атрибутів в реляційних відношеннях. Відповідно до поданої розробки, пропонується поєднувати теоретичні викладки з прикладами, які їх ілюструють та дають змогу студентам відчути всі особливості тематики. Такий підхід дозволяє підвищити пізнавальну діяльність студентів, а, отже, і збільшити ефективність навчального процесу. Викладену методику можна використовувати в процесі підготовки фахівців в сфері інформаційних технологій, а її застосування при навчанні студентів вузів дасть їм можливість використовувати отримані знання при обробці результатів наукових досліджень, а також в подальшій професійній діяльності.
At the heart of the process of modernizing, the content of education is the realization of mechanisms for implementing a competent approach. The introduction of a competency approach to the system of higher education implies the need for a dynamic change not only the content of the subjects, but also the adaptation of pedagogical methods and technologies to the challenges and needs of the present. Especially constant updating requires the discipline associated with the study of information and computer technology, which continuously change and evolve. Analysis of the educational programs of technical and mathematical specialties of the leading universities showed that they involve the acquisition of competences related to the ability to solve problems and solve problems, which are based on the need to design, create and work with relational databases. The purpose of the article is to present the author's development of a methodology for teaching the theory of the normalization of relational databases. The professional competencies associated with the study of the theory of normalization are as follows: the ability to formulate, analyze and synthesize solutions to scientific problems at the abstract level by decomposing them into components that can be investigated separately in their more or less important aspects; ability to execute models for investigated processes and applied tasks; the ability to design relational databases; the ability to establish links in relational databases, etc. The paper describes a methodology for teaching the theory of the normalization of relational databases. The first, second and third normal forms are shown consistently. The definitions of functional and complete functional dependence of attributes in relational relations are given. In accordance with the given development, it is suggested to combine theoretical calculations with examples, which illustrate them and allow students to feel all the features of the subject. Such an approach can increase the cognitive activity of students, and, consequently, increase the effectiveness of the educational process. The above methodology can be used in the process of training specialists in the field of information technology, and its application in the study of students of universities will give them the opportunity to use the knowledge gained in processing the results of scientific research, as well as in further professional activities.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6131
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mulesa Oksana, Geche Fedir, Imre Yuliy.pdf888,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.