Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6023
Title: Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 7 класі
Other Titles: Methodical Features оf Teaching оf Pupils оf Nanotechnologies аt Physics Lessons іn 7 Forms
Authors: Ткаченко, Юлія Анатоліївна
Tkachenko, Yuliia Anatoliivna
Keywords: нанотехнології
шкільний курс фізики
методичні особливості навчання основ нанотехнологій
навчальна програма
nanotechnology
course of school physics
methodical features of the teaching of nanotechnologies
curriculum
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ткаченко, Ю. А. Методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 7 класі [Текст] / Ю. А. Ткаченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 108–112.
Abstract: У статті обґрунтовано необхідність включення у навчальні програми фізики міждисциплінарного напрямку – нанотехнології, з метою оновлення змісту природничої освіти. Розкрито методичні особливості навчання учнів основ нанотехнологій на уроках фізики у 7 класі. У статті визначено місце основ нанотехнологій у навчальній програмі з фізики для учнів 7 класу. Розкрито методичні особливості проведення перших уроків фізики у 7 класі з урахуванням нанотехнологічної компоненти. Визначено методичні особливості вивчення питань нанофізики й нанотехнологій у розділах «Механічний рух» та «Взаємодія тіл. Сила». У статті акцентується увага на використанні нетрадиційних методів навчання (методів проблемного навчання, інтерактивних методів, методу проектів), інформаційно- комунікативних технологій, віртуального середовища при вивченні відповідних питань нанотехнологічної тематики. Відзначається міждисциплінарний характер нанотехнологій та роль нанотехнологічної компоненти у формуванні цілісної картини світу.
The article substantiates the necessity to include the multidisciplinary direction  nanotechnology in the curriculum of physics in order to update the content of science education. The methodical features of the teaching of pupils of nanotechnologies at physics lessons in 7th form are revealed. The article defines the place of the basis of nanotechnology in the physics curriculum for the 7th form pupils. Methodical features of carrying out the first lessons of physics taking into account the nanotechnological component in the 7th form are revealed. The methodical features of the teaching of nanophysics and nanotechnology in the sections «Mechanical motion» and «Interaction of bodies. Power» is determined. The article focuses on the use of non-traditional teaching methods (methods of problem learning, interactive methods, and method of a project), information and communication technologies, and virtual environment in studying relevant issues of nanotechnology. The interdisciplinary character of nanotechnologies and the role of nanotechnological components in the formation of a coherent picture of the world are noted.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6023
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.