Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6017
Title: Вивчення мотивації успіху та боязні невдач у студентів коледжу
Other Titles: Studying the Motivation for Success аnd the Fearful Failures оf College Students
Authors: Смолякова, І. А.
Smoliakova, I. A.
Кізь, О. В.
Kiz, O. V.
Keywords: освітня діяльність
студент коледжу
мотивація
емоційне переживання
успіх
невдача
educational activity
college student
motivation
emotion
experience
bad luck
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Смолякова, І. А. Вивчення мотивації успіху та боязні невдач у студентів коледжу [Текст] / І. А. Смолякова, О. В. Кізь // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 92–96.
Abstract: У статті подається визначальний компонент організації навчальної діяльності студентів коледжу. Зазначено, що визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Поштовхом до навчання в рівній мірі можуть стати бажання досягти успіху і страх перед невдачею. Щоб зміни в ставленні студента до власного «Я» були позитивними, i в процесi його навчання можна було уникнути невдач, що супроводжує досягнення успiху у пiдлiтковому вiцi, йому треба допомогти пізнати свій внутрішній світ та інших людей, навчити відчувати й аналізувати себе, адекватно оцінювати реальні успіхи i запобігати невдачам. Автор зазначає, що за даними наукових досліджень, можна стверджувати, що емоційне переживання невдач, помилок, неуспіху студентами має реальне вираження у його стані, у його реагування на всі події, до яких він має відношення, на манеру поведінки в соціумі. Подається оновлена структура діагностування студентів за різними типами мотивації особистості.
The article gives a defining component of the educational activities of College students. Noted that the defining component of the educational activities is motivation. The impetus to learning in equal measure can become a desire to succeed and fear of failure. To change the student's attitude to his own I was positive i was in the process of training it was possible to avoid failure that accompanies success in adolescence, he needs help to know their inner world and other people, to learn to feel and analyze myself, to adequately assess the real success i to prevent failures. The author notes that according to scientific studies, it can be argued that emotional experience failures, errors, failure of students has real expression in his condition, his response to all of the events to which it relates, in the manner of behavior in society. Served updated structure diagnostics of students on various types of motivation of the individual.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6017
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smoliakova.pdf903,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.