Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5978
Title: Формування в майбутніх педагогів навичок використання «стрічок часу» в освітньому процесі
Other Titles: Formation at Future Teachers Skills to Use "Tapes of Time" in the Educational Process
Authors: Кисельова, О. Б.
Kyselova, O. B.
Keywords: соціальні мережеві сервіси
стрічка часу
професійна підготовка майбутніх педагогів
social networking services
tapes of time
professional training future teachers
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кисельова, О. Б. Формування в майбутніх педагогів навичок використання «стрічок часу» в освітньому процесі [Текст] / О. Б. Кисельова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 4 (10). – С. 41–44.
Abstract: Одним із провідних завдань вищої педагогічної освіти є підготовка майбутніх учителів, здатних до володіння інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями, створення або видозміни існуючих методів та прийомів роботи з ними. Особливої актуальності зазначена проблема набуває в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства. У статті розкрито сутність та характеристичні ознаки такого дидактичного засобу як «стрічка часу», що сприяє формуванню як в учнів, так і в студентів пошукових, дослідницьких, рефлексивних умінь, навичок співробітництва, стимулює пізнавальний інтерес. Представлено Інтернет-сервіси для створення стрічок часу, основні принципи роботи з ними, методичні прийоми їх використання як одного з перспективних засобів навчання та організації групової роботи учнів. Виокремлено основні положення підходу, реалізованого в навчанні майбутніх педагогів, щодо створення та подальшого використання стрічок часу в освітньому процесі. Висвітлено досвід формування у майбутніх учителів відповідних навичок. Наведено практичні завдання та зразки результатів виконаної спільної роботи студентів щодо створення стрічок часу. Звертається увага на проблеми, що стримують майбутніх педагогів застосовувати «стрічки часу» у освітньому процесі.
One of the main objectives of higher pedagogical education is the training of future teachers capable to owning to innovative information and communication technologies, to creation or modification of existing methods and receptions working with them. Special urgency this problem acquires in the dynamic of Development of Information society. The article reveals the essence and characteristic features of such a didactic tool as "tape of time", that promotes forming in students abilities of search, research, reflexion and skills of cooperation, stimulates cognitive interest. Internet services are presented to create tapes of time, the basic principles of working with them, teaching methods of their use as one of the most promising means of teaching and the organization of group work of students. Identified the main position of the approach implemented in the training of future teachers, for the creation and further use of the time tapes in the educational process. The experience of formation at the future teachers of appropriate skills is lighted up. Presented practical exercises and examples of the results of teamwork students to create tapes of time. Attention is paid to the problems that restrain teachers to apply tapes of time in the learning process.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5978
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyselyova.pdf920,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.