Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5977
Title: Впровадження профільного навчання у старшій школі – актуальне питання сьогодення
Other Titles: Introduction of Profile Studies at Senior School is Pressing Question of Present Time
Authors: Заболотний, В. Ф.
Zabolotnyi, V. F.
Саркісян, О. А.
Sarkisian, O. A.
Keywords: профільне навчання
профіль
профільна школа
допрофільна підготовка
profile training
profile
profile school
pre-profile training
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Заболотний, В. Ф. Впровадження профільного навчання у старшій школі – актуальне питання сьогодення [Текст] / В. Ф. Заболотний, О. А. Саркісян // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 4 (10). – С. 37–40.
Abstract: У статті розглянуто сучасний стан шкільної освіти в напрямку реалізації профільного навчання. Розкрито сутність поняття «профільне навчання», визначено значущість та пріоритети цього явища у системі сьогоднішньої освіти. Виокремлено основні завдання запровадження профільного навчання в школі та відзначено окремі заходи, які сприяють його впровадженню. Визначено вимоги до вчителя, який працює у профільних класах. Зосереджена увага на питаннях допрофільної підготовки учнів в основній школі. Зокрема з’ясовано, що ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і запитів учнів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (класів, груп). Встановлено, що чималого значення набуває реалізація прикладної спрямованості шкільних предметів, різнорівневе вивчення різноманітних курсів, організація самостійної роботи учнів відповідно до їхніх індивідуальних нахилів. Зазначено основні проблеми впровадження профільного навчання у старшій школі та можливі шляхи їх усунення.
The article examined the current state of school education in the direction of realization of profile training. The essence of the concepts "Learning profylnoe" is disclosed, defined the importance and priorities of this phenomenon in today's system of education. The basic task of introduction of profile education at school and noted individual actions that contribute to its introduction. The requirements for the teachers who work in specialized classes is determined. It focuses on the issue of pre training of pupils in basic school. In particular found that the effectiveness of pre-profile training required to establish an effective diagnostic level of educational achievements of primary school pupils, prof consulting psychodiagnostics to determine the students' professional interests and requests for the creation of similar interests and readiness for micro groups (classes, groups). It is established that considerable importance is the realization of an applied orientation of school subjects, multilevel study of the different courses, the organization of independent work of pupils in accordance with their individual inclinations. The main problems of introduction of profile training in high school and possible ways to address them are shown.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5977
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabolotny.pdf846,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.