Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5966
Title: Удосконалення професійної підготовки студентів шляхом виконання реальних дипломних проектів
Other Titles: Improvement оf Professional Preparation for Students by Real Diplomatic Projects Implementation
Authors: Крива, В. І.
Kryva, V. I.
Keywords: Реальний дипломний проект
програмований логічний контролер
засоби промислової автоматики
контрольно-вимірювальні прилади
крива розгону
динамічна настройка регулятора
Real diploma project
programmable logic controller
means of industrial automation
control and measuring devices
acceleration curve
dynamic adjustment of the regulator
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Крива, В. І. Інформаційно-освітнє середовище як засіб модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців [Текст] / В. І. Крива // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 43–47.
Abstract: У статті розкрито шляхи усунення проблем, що виникають при підготовці фахівців в вищих нвчальних закладах. Вони стосуються матеріально-технічного забезпечення закладу освіти сучасними приладами автоматизації, які необхідні для вивчення студентами спеціальності 151«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Автор відзначає роль реального дипломного проектування в професійному становленні майбутніх фахівців. У публікації розкриваються поняття програмованих логічних контролерів, їх особливостей, переваг та недоліків. У статті наведено суть модернізації щита автоматизації та характеристику приладів існуючого лабораторного стенду. Також автор охарактеризував продукцію вітчизняного виробника засобів промислової автоматики та контрольно-вимірювальних приладів фірми «Овен», зокрема, ПІД-регулятора типу ТРМ10. Автор навів переваги ПІД-регулятора та його багатофункціональність. У статті подається характеристика об'єкта автоматизації-муфельної печі. У публікації зазначається метод визначення оптимальних параметрів настройки регулятора і показників якості системи регулювання. Використання зазначеної технології модернізації дозволило значно підвищити динамічні настройки регулятора та, в кінцевому результаті, якість регулювання технологічного параметру-температури муфельної печі.
In the article ways of eliminating the problems arising at training of specialists in higher nachalnik institutions. They relate to the logistics of educational institutions with modern automation devices, which are necessary for studying by students of specialty 151 "automation and computer integrated technologies". The author notes the role of a real diploma projects in professional formation of future specialists. The publication reveals concepts of programmable logic controllers, their characteristics, advantages and disadvantages. The article presents the essence of modernization shield of automation and characteristic of the devices of the existing laboratory stand. The author also described the products of the domestic manufacturer of industrial automation tools, machinery and instrumentation of the firm "Aries", in particular, the PID-controller TRM10-type. The author brought the advantages of PID controller and its multifunctionality. The article gives characteristics of an automation object is a muffle furnace. The article notes the method of determining the optimal settings of the controller and quality system regulation. The use of this technology modernization allowed to increase the dynamic setting and, ultimately, the quality of the regulation technological parameter-temperature muffle furnace.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5966
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryva.pdf864,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.