Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5922
Title: Cовершенствование математической подготовки бакалавров компьютерных наук при освоении дисциплины физическое воспитание
Other Titles: Improvement of Mathematical Training of Bachelors of Computer Science in the Development of the Discipline of Physical Education
Вдосконалення математичної підготовки бакалаврів комп'ютерних наук при освоєнні дисципліни фізичне виховання
Authors: Кравченко, В. І.
Kravchenko, V. I.
Keywords: математика
фізична культура
проба Руф'є – Діксона
дієта
математична модель
SADT - діаграма
АРМ
фреймворк Ruby on Rails
mathematics
physical education
alloy Rufe Dickson
diet
mathematical model
SADT - diagram
AWS
Ruby on Rails framework
математика
физическая культура
проба Руфье – Диксона
диета
математическая модель
SADT- диаграмма
АРМ
фреймворк Ruby on Rails
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кравченко, В. И. Cовершенствование математической подготовки бакалавров компьютерных наук при освоении дисциплины физическое воспитание [Текст] / В. І. Кравченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 2 (8). – С. 61–66.
Abstract: Неможливість підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій без безперервного вдосконалення математичних знань і скорочення обсягів аудиторних занять з дисциплін математичного циклу, що проводяться профільною кафедрою, спонукає випускаючу кафедру комп'ютерних інформаційних технологій шукати резерви для підвищення рівня математичної підготовки студентів за рахунок інтенсифікації навчального процесу шляхом тісної взаємодії з кафедрою фізичного виховання, здійснюваного проведенням міжкафедральної комплексної самостійної роботи. Досліджується предметна область діяльності викладача кафедри фізичної культури щодо формування здорового способу життя у студентів і співробітників ВУЗу. Виділяється основний бізнес- процес, що полягає у визначенні, обліку і контролі оздоровчо – фізичних навантажень студентів з допомогою проби Руф'є – Діксона, індексів маси тіла, добової калорійності харчування, на підставі яких розробляються інформаційна та математична моделі. З використанням методології функціонального моделювання SADT проводиться алгоритмізація основного бізнес-процесу і створюється маюче практичну спрямованість автоматизоване робоче місце викладача – спеціаліста по фізкультурі і спорту. Робоче проектування АРМа для визначення, обліку і контролю оздоровчо – фізичних навантажень студентів або співробітників ВУЗу здійснюється як додаток баз даних за допомогою вільно розповсюджуваної мови програмування Web-розробок – Ruby із застосуванням фреймворку Ruby on Rails.
The impossibility of preparing highly qualified specialists in the field of information technology without continuous improvement of mathematical knowledge and the reduction of classroom teaching in the disciplines of mathematical cycle conducted by the relevant Department, encourages the Department of computer information technology to find reserves to increase the level of mathematical training of students due to the intensification of the educational process through close interaction with the Department of physical education carried out by carrying out a comprehensive inter-departmental independent work. Explores the subject area of activity of the teacher of chair of physical culture on forming of healthy lifestyle among students and staff of the University. Is the main business process, which consists in determining, accounting and control of health and physical activity of students using a sample Rufe – Dixon, indexes, body mass and daily caloric intake, on the basis of the information and mathematical models. Using the methodology of functional modeling SADT is algorithmization of the main business process and creates an action-oriented automated workplace of the teacher – specialist in physical culture and sport. Detailed design of ARM for identifying, accounting for and control of health and physical activity of students or staff of the University is as a database application using the freely distributable programming language Web development – Ruby using the Ruby on Rails framework.
Невозможность подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий без непрерывного совершенствования математических знаний и сокращение объемов аудиторных занятий по дисциплинам математического цикла, проводимых профильной кафедрой, побуждает выпускающую кафедру компьютерных информационных технологий искать резервы для повышения уровня математической подготовки студентов за счет интенсификации учебного процесса путем тесного взаимодействия с кафедрой физического воспитания, осуществляемого проведением межкафедральной комплексной самостоятельной работы. Исследуется предметная область деятельности преподавателя кафедры физической культуры по формированию здорового образа жизни у студентов и сотрудников ВУЗа. Выделяется основной бизнес процесс, заключающийся в определении, учете и контроле оздоровительно – физических нагрузок студентов с помощью пробы Руфье – Диксона, индексов массы тела и суточной калорийности питания, на основании которых разрабатываются информационная и математическая модели. С использованием методологии функционального моделирования SADT производится алгоритмизация основного бизнес процесса и создается имеющее практическую направленность автоматизированное рабочее место преподавателя – специалиста по физкультуре и спорту. Рабочее проектирование АРМа для определения, учета и контроля оздоровительно – физических нагрузок студентов или сотрудников ВУЗа осуществляется как приложение баз данных с помощью свободно распространяемого языка программирования Web-разработок – Ruby с применением фреймворка Ruby on Rails.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5922
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravchenko.pdf890,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.