Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5830
Title: Постнекласичні основи нелінійного світорозуміння
Other Titles: General Scientific Base Postnonclassic Outlook
Authors: Клочко, Микола Олексійович
Klochko, Mykola Oleksiiovych
Снегірьов, Ігор Олександрович
Snehirov, Ihor Oleksandrovych
Keywords: нелінійність
постнекласика
біфуркаційні періоди
теорія самоорганізації
детермінізм
індетермінізм
nonlinearity
postnonclasic
bifurcation periods
theory of self- organization
determinism
indeterminism
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Клочко, М. О. Постнекласичні основи нелінійного світорозуміння [Текст] / М. О. Клочко, І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (17). – С. 75–89.
Abstract: У статті через призму теорії самоорганізації та нелінійного підходу здійснюється аналіз основоположних принципів постнекласичної науки та їх екстраполяції на системи різної природи. Особлива увага авторів акцентується на принциповій нелінійності і стохастичности біфуркаційних переходів як у соціальних, так і природних структурах. Розкривається спеціфіка співвідношення детермінізму і індетермінізму в ці періоди. Автори доводять тезу, відповідно до якої формування нелінійного стилю мислення не означає кінець колишньої наукової парадигми і межу розвитку класичної картини світу, а мова йде про деякий методологічний синтез в рамках сучасної картини світу, який здійснюється в нелінійному світорозумінні.
The article through the prism of self-organization theory and nonlinear approach is carried out analysis of the basic principles of science postnonclassical and their extrapolation of a different nature. Particular attention is paid to the principle of non-linearity and stochastic bifurcation transitions in the social and natural structures. Specificity of determinism and indeterminism ratio in these periods. The author proves the thesis that the formation of a non-linear way of thinking does not mean the end of the old scientific paradigm and the limits of the classical picture of the world, and we are talking about some methodological synthesis within the modern picture of the world, which is carried out in a non-linear worldview.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5830
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klochko M..pdf515,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.