Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЦапенко, Марина Василівна-
dc.contributor.authorTsapenko, Maryna Vasilivna-
dc.contributor.authorМороз, Іван Олексійович-
dc.contributor.authorMoroz, Ivan Oleksiiovych-
dc.date.accessioned2018-10-04T07:39:05Z-
dc.date.available2018-10-04T07:39:05Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЦапенко, М. В. Актуальність формування енерогозбережувальної компетентності учнів на уроках фізики [Текст] / М. В. Цапенко, І. О. Мороз // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 141–146.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5421-
dc.description.abstractУ статті наводяться результати дослідження поінформованості учнів та їх батьків про ситуацію в енергетичній галузі України, про можливості використання енергозберігаючих технологій та стан їх практичного застосування на вітчизняних підприємствах і в побуті. Зазначається, що сучасний стан розвитку енергетики України, який характеризується наявністю значних проблем і нагальною необхідністю раціонального використання паливноенергетичних ресурсів, по-новому ставить питання про роль освіти у житті людини. Сьогодні мова йде про необхідність формування енергозбережувальної компетенції в учнів, що у майбутньому визначатиме перспективу формування загальної енергетичної компетентності всього населення у різних сферах промисловості та в побуті. Серед проблем, до яких в статті привертається увага, особливо виділяються: повільне здійснення екологізації системи освіти, недостатнє впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційнокомунікаційних технологій, необізнаність учнів і низька підготовка вчителів з питань енергозбереження та недостатнє пропагування принципів енергозбереження серед учнів та їх батьків. Аналізується позитивний досвід залучення учнівської молоді до енергозбережувальних проектів та акцентується увага на необхідності широкого впровадження у навчальні предмети, зокрема фізику, питань, пов’язаних з економним використанням енергетичних ресурсів. У статті наголошується, що, у рамках концепції нової Української школи, педагогічні колективи, і особливо вчителі фізики, повинні стати провідниками вивчення та впровадження енергозберігаючих технологій і разом із учнями повинні залучатись до регіональних, міжрегіональних та міжнародних проектів з енергозбереження, що, поряд із просвітницькою діяльністю на уроках та поза їх межами, сприятиме формуванню нової енерго- і ресурсозбережувальної парадигми навчання та виховання і не лише молоді, а й всього населення країни.uk_UA
dc.description.abstractIn the article, there are the results of research of awareness of students and their parents are driven about a situation in power industry of Ukraine and about possibilities of the use of energy keeping technologies and is the state them the practical application on domestic enterprises and in the way of life. It is noted that modern development of Ukraine's energy sector, which is characterized by the presence of considerable problems and the urgent necessity of the rational use of fuel and energy resources status, newly set by a question about the role of education in human life. Today we are talking about the necessity of forming of energy-saving competences for students, which in the future will determine the prospect of forming the overall energy competence of the entire population in various fields of industry and in everyday life. Among the problems to which attention is drawn in the article are highlighted: slow implementation of environmental education system, insufficient implementation of educational and educational process of innovation and information and communication technologies, students' lack of knowledge and low teacher training on energy saving issues and insufficient propagation of energy-saving principles among pupils and their parents. The positive experience of bringing in of student's young people to energy saving projects is analyzed and attention is paid to the need for the widespread introduction into educational subjects, in particular physics, issues related to the economical use of energy resources. It is marked in the article, that, within the framework of the conception of a new Ukrainian school, pedagogical teams, and especially physics teachers, should become leaders in the study and implementation of energy saving technologies and, together with students, should be involved in regional, interregional and international energy conservation projects, which, along with educational activities on lessons and beyond, will contribute to the formation of a new energy and resource-saving paradigm of education and upbringing, and not only young people, but also the entire population of the country.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectенергоефективністьuk_UA
dc.subjectенергозбереженняuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectшкільна освітаuk_UA
dc.subjectметод проектівuk_UA
dc.subjectenergy efficiencyuk_UA
dc.subjectenergy-savinguk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectschool educationuk_UA
dc.subjectprojectuk_UA
dc.titleАктуальність формування енерогозбережувальної компетентності учнів на уроках фізикиuk_UA
dc.title.alternativeActuality of Formation of Energy-Saving Competence of the Students on the Physics' Lessonsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc371.32:620.91uk_UA
dc.identifier.doi10.31110/2413-1571-2018-016-2-027-
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsapenko.pdf860,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.