Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5401
Title: Формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій
Other Titles: Mathematical Competence Development of Economic Students with the Use of Information Technologies
Authors: Гулівата, І. О.
Hulivata, I. O.
Keywords: навчальний процес
математична компетентність
теорія ймовірностей
демонстраційна комп'ютерна модель
інформаційні технології
educational process
mathematical competence
probability theory
demonstration computer model (DCM)
information technologies
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гулівата, І. О. Формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інформаційних технологій [Текст] / І. О. Гулівата // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 35–39.
Abstract: Актуальність матеріалу, викладена у статті, обумовлена використанням ефективних методів візуалізації навчального матеріалу з метою формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей. Метою статті є розробка методики формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей, яка базується на використанні інформаційних технологій (ІТ) і сприяє інтеграції математичних знань у майбутню професійну діяльність. Запропоновано методичний супровід використання сучасних ІТ під час розв'язування окремих задач з теорії ймовірностей, з використанням демонстраційних комп'ютерних моделей (ДКМ), як засобу візуалізації понять випадкових подій та величин. Серед ДКМ виокремлено професійно-орієнтовані задачі спрямовані на встановлення взаємного зв'язку математичних та економічних понять, що в цілому позитивно сприяє розумінню і готовності застосування базових понять і методів теорії ймовірностей у майбутній професійній діяльності. У середовищі для графічного аналізу функцій запропоновано ДКМ вивчення властивостей випадкової величини на основі їх геометричної інтерпретації. З метою демонстрації процесів моделювання з випадковими подіями і величинами у динамічному середовищі GeoGebra запропоновано ДКМ проведення та опрацювання віртуального експерименту. Формування математичної компетентності студентів економічних спеціальностей відбувається за рахунок впровадження у навчальний процес науково-обґрунтованого методичного супроводу навчального матеріалу, який базується на використанні ІТ. В його основу покладено візуалізацію математичних знань з урахуванням взаємного зв'язку математичних та економічних понять, що сприяє усвідомленню здатності синтезувати отриманні знання для розв'язування професійно-орієнтованих задач.
This article presents an effective approach to formation of mathematical competence of economics students. The purpose of this article is to suggest a new pedagogical approach in teaching mathematics with the use of information technologies (IT) which would allow students of economic specialties to achieve mathematical competence and enable them to proceed to a successful career in future. This article offers a methodological strategy for teaching mathematics with the use of IT, particularly demonstrational computer models (DCM) to visualize the concepts of probability theory: events and random variables in order to solve mathematical tasks in the theory of probability. There are a number of professionally relevant tasks among DCM, which are essential in studying both mathematical and economic concepts to establish a coherence between mathematical and economic concepts (expected rate of profit - execrated value, standard deviation - variance), which are a helpful basis for students to develop understanding of mathematical concepts and methods of probability theory in relevance to economics and enables students to apply this acquired knowledge in the future career. In the field of the graph of a function there is a common way to study mathematical functions of a random variable on graph-based representation. This article offers DCM as a method of visualization of the process of modeling events and relative quantity in the interactive application GeoGebra with the use of DCM as the main technique to conduct and process this virtual experiment. The author found that mathematical competence of students of economic specialties would form properly due to the introduction of a science based methodical support for teaching material for implementation of IT in education. The offered approach is based on the visualization of mathematical knowledge in connection with mathematical and economic concepts to increase understanding of mathematical concepts and synthesize acquired mathematical knowledge to solve professionally- oriented tasks.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5401
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gulivata.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.