Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5148
Title: Створення освітньо-професійної програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу
Other Titles: Requirements for the Preparation of Graduate Students - Future Teachers of Mathematics in the Context of a Competent Approach
Authors: Чашечникова, Ольга Серафимівна
Chashechnykova, Olha Serafymivna
Keywords: підготовка магістрантів
майбутні вчителі математики
компетентності
створення творчого освітнього середовища
training of master's degrees
future teachers of mathematics
to the competence
creation of creativeeducational environment
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Чашечникова, О. С. Створення освітньо-професійної програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу [Текст] / О. С. Чашечникова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 332–339.
Abstract: Стаття присвячена створенню освітньо-професійної програми підготовки магістрантівмайбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу. Узагальнено та систематизовано різні підходи до визначення загальних та фахових компетентностей, відповідних знань та умінь. Акцент зроблено на формування фахівця, який не лише спроможний втілювати запропоновані інновації у освітній процес, але й за власною ініціативою здійснювати дослідження, результати яких сприятимуть підвищенню ефективності навчання математики. До переліку фахових компетентностей введено – знання основних аспектів створення творчого освітнього середовища в ході навчання математики та здатність до його створення як одна з умов формування творчої особистості учня / студента, а отже – одна з умов конкурентноспроможності вітчизняної системи освіти; уміння формувати й підтримувати інтерес учнів / студентів до математики, належний рівень їх мотивації до навчання математики; продукувати умови для створення творчого освітнього середовища в ході навчання математики. Визначено: необхідно створювати таку методичну систему навчання студентів математиків у педагогічних університетах, яка б була спрямована на вирішення взаємопов’язаних проблем розвиток творчого мислення майбутніх вчителів /викладачів математики та формування готовності до розвитку творчого мислення школярів / студентів у подальшій професійній діяльності. Серед вмінь особливо виділено уміння використовувати власну систему знань щодо психолого-педагогічних особливостей саме різних груп учнів в ході планування, організації та здійснення навчання математики в старшій та вищій школі. Вказано, що особливу увагу необхідно приділити формуванню у магістрантів мотивації до самовдосконалення. Представлено авторську структурно-логічну схему освітньої програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики. Зроблено висновок про доцільність створення прогностичної уніфікованої програми підготовки саме майбутніх вчителів математики / викладачів, яка має враховувати спрямованість на розвиток творчої особистості самих студентів та на формування у них здатності до розвитку творчого мислення майбутніх учнів.
The article is devoted creation of the educational-professional program of preparation of master's degrees - future teachers of mathematics in modern terms. Generalized and systematized different going near determination of general and professional jurisdictions, proper abilities and skills. An accent is done on forming of specialist, which not only able to incarnate the offered innovations in an educational process but also on own initiative to carry out researches the results of which will be instrumental in the increase of efficiency of teaching mathematics. In the list of professional jurisdictions entered is knowledge of basic aspects of creation of creative educational environment during teaching mathematics and ability to his creation as one of terms of forming of creative personality of student / student. one of terms of competition of the domestic system of education; ability to form and support interest of student / students to mathematics, proper level of their motivation to teaching of mathematics; to product terms for creation of creative educational environment during teaching mathematics. Defined: you must create a methodological system of teaching mathematics students of pedagogical universities, which would be aimed at addressing the interrelated problems of the development of future teachers's/professors' creative thinking of Mathematics and the formation of their readiness to develop creative thinking pupils/students in career.Among abilities ability to use the own system of knowledges in relation to psychological and pedagogical features exactly of different groups student during planning, organization and realization of teaching mathematics at senior and higher school is especially selected. It is indicated that the special attention must be spared forming for the master's degrees of motivation to self-perfection. Provided the author's structural logic master educational program for future teachers of mathematics.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5148
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chashechnikova.pdf938,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.