Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5128
Title: Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей в курсі алгебри і початків аналізу у процесі вивчення виразів і їх перетворень
Other Titles: Realization of Cross-Cutting Lines of Key Competencies in the Process of Studying Expressions and Their Transformations
Authors: Кокойло, А. Ю.
Kokoilo, A. Yu.
Keywords: ключові компетентності
наскрізні змістові лінії
«Нова українська школа»
екологія
підприємливість
фінансова грамотність
громадянська відповідальність
key competencies
cross-cutting and meaningful lines
«New Ukrainian school»
ecology
intelligence
financialliteracy
public responsibility
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кокойло, А. Ю. Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей в курсі алгебри і початків аналізу у процесі вивчення виразів і їх перетворень [Текст] / А. Ю. Кокойло // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 236–240.
Abstract: В умовах освітньої реформи «Нова українська школа» важливою задачею є забезпечення наступності між ланками освіти. На це ставиться акцент в педагогічній роботі і в оновлених начальних програмах, в яких виділені чотири наскрізні змістові лінії однакові для всіх предметів, за допомогою яких, навчання стає більш націлене на практику, ніж на теорію. Наскрізні лінії ключових компетентностей відображають основні соціально і особистісно значущі ідеї, які послідовно розкриваються в процесі навчання і виховання учнів. Вони відповідають виклику сучасності, урівноважують знаннєвий і компетентісний компоненти змісту освіти, являються інструментом для використання інноваційних методик навчання, функціональним документом для учнів, вчителів та батьків у пошуку відповіді на питання «Для чого це потрібно вивчати?». Впровадження наскрізних змістових ліній на уроках математики передбачає актуалізацію набутих під час вивчення інших предметів знань, умінь і способів діяльності для розв’язування практичних завдань, розвиток умінь здійснювати інформаційний пошук, знаходити і перетворювати необхідну інформацію, використовувати додаткову літературу. Даний підхід допоможе виховати різностороннє розвинутих дітей. У даній статті розглянуто всі чотири наскрізні змістові лінії з точки зору реалізації їх на уроках математики, а саме під час вивчення виразів і їх перетворень у профільній середній школі. Наведено варіанти прикладів і задач, які ілюструють реалізацію цих ліній, напрямлених на розвиток і соціалізацію старшокласників, формування їх наукового світогляду, культури, екологічного стилю мислення, економічно грамотної поведінки, зацікавленості до творчих досліджень, навичок життєзабезпечення і саморозвитку.
In terms of educational reform «New Ukrainian school» an important task is of ensuring continuity between levels of education. This emphasizes pedagogical work and updated training programs. They have four cross-cutting and meaningful lines that are the same for all items, with the help of which learning becomes more focused on practice than on theory. The cross-cutting lines of key competencies reflect the main socially and personally significant ideas. These ideas are revealed manifested in the process of teaching and upbringing a student. They correspond to the challenge of the present and balance the knowledge and competencies of the content of education. But they are also a tool for using innovative teaching methods and a functional document for students, teachers and parents to find answers to questions «Why do you need to study it? ». Introduction of cross-cutting and meaningful lines in math lessons are supposed to implement acquired while studying other subjects of knowledge, skills and ways of working to resolve practical problems. They help the student to perform information search, to find and transform the necessary information and use additional literature. This approach will help to develop the versatile development of children. In this article all four cross-cutting and meaningful lines are considered in terms of implementation in math lessons. Namely when studying expressions and their transformations in the profile secondary school (10-11 class). The following are possible variants of theoretical examples and tasks that can provide development and socialization of senior pupils. This approach helps to form their national outlook, culture, ecological style of thinking, economically-competent behavior, interest in creative research, life-skills and self-development skills.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5128
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokoilo.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.