Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5127
Title: Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів
Other Titles: Innovative Approaches to the Organization of Self-Working Students
Authors: Карпова, Г. С.
Karpova, H. S.
Keywords: інноваційні підходи
знання
уміння й навички
контроль
професійна підготовка
самостійна робота студентів
innovative approaches
knowledge
skills and abilities
CONTROL
professional training
independent work of students
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Карпова, Г. С. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів [Текст] / Г. С. Карпова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 232–235.
Abstract: У статті проаналізовані сучасні підходи до організації процесу самостійної роботи студентів у вищій школі. Дослідження цього процесу дозволило визначити основні дидактичні умови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців. Вирішення означених проблем сприятиме активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах. Розглядаються сутність поняття самостійної роботи студентів, її зміст та місце в навчальному процесі, мотив, спосіб та контроль за ходом самостійної роботи, особливості організації самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних вимог та умов навчання. Пропонуються деякі інноваційні технології та прийоми, що зможуть покращити навчальний процес. Особлива увага приділяється сучасним інформаційним технологіям, їх можливостям для вдосконалення професійних умінь. Наводяться шляхи організації самостійної роботи студентів, підходи до її реалізації, які співвідносяться із загальними завданнями модернізації освіти. Розглянуто ряд переваг, що отримає викладач при використанні електронних дидактичних матеріалів. Проаналізовано інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів при вивченні аналітичної хімії та інструментальних методів. Зазначено необхідність посилення професійної спрямованості навчального матеріалу з аналітичної хімії та інструментальних методів для формування у студентів позитивної мотивації до навчання. Автор зазначає, що у результаті самоосвітньої діяльності студентів відбувається процес придбання, структурування і закріплення знань. Сучасна методологія процесу навчання, а також оцінювання знань студента полягають у переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента. Більшість світових та національних стандартів в основу навчання ставлять самостійну, творчу роботу того, хто навчається. Автор доводить, що інноваційні технології надають всі умови, щоб зробити самостійну роботу студентів більш мобільною та комплексною, що дозволяє організувати інтерактивне середовище з цілісним взаємозв'язаним функціонуванням всіх процесів пізнання.
The article analyzes modern approaches to the organization of the process of independent work of students in higher education. The study of this process allowed to determine the main didactic conditions for increasing the efficiency of training future professionals. Solving these problems will facilitate the training of students in higher education. The essence of the concept of independent work of students, its content and place in the educational process, the motive, method and control over the course of independent work, peculiarities of organization of independent work of students taking into account modern requirements and conditions of training are considered. Some innovative technologies and techniques that can improve the learning process are offered. Particular attention is paid to modern information technologies, their possibilities for improvement of professional skills. The ways of organization of independent work of students, approaches to its realization, which correlate with the general tasks of modernization of education are presented. Considered a number of advantages that the teacher will receive when using electronic didactic materials. Innovative approaches to the organization of independent work of students in the study of analytical chemistry and instrumental methods are analyzed. The necessity of strengthening the professional orientation of educational material on analytical chemistry and instrumental methods for the formation of positive motivation for students to study is noted. The author notes that as a result of students' self-education activity, the process of acquisition, structuring and consolidation of knowledge takes place. The modern methodology of the process of learning, as well as the assessment of student's knowledge, consists in reorienting from a lecture-informative to an individual-differentiated, person-oriented form and on the organization of student self-education. Most of the world and national standards in the basis of training put the independent, creative work of the learner. The author argues that innovative technologies provide all the conditions for making students' independent work more mobile and complex, which allows organizing an interactive environment with a holistic, interrelated functioning of all processes of cognition.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5127
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpova.pdf852,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.