Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5093
Title: Підготовка педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва
Other Titles: Training of Teachers of Professional Training in Food Technologies in Conditions of Intensification of Modern Production
Authors: Іщенко, С. М.
Ishchenko, S. M.
Keywords: інтенсифікація
сучасне виробництво
харчові технології
педагоги професійного навчання
фундаменталізація
intensification
modern production
food technologies
teachers of professional training
fundamentalization
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Іщенко, С. М. Підготовка педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва [Текст] / С. М. Іщенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 48–51.
Abstract: У статті розглядаються теоретико-методичні аспекти підготовки педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації сучасного виробництва. Розглядається необхідність оновлення змісту підготовки педагогів професійного навчання з харчових технологій в умовах інтенсифікації виробництва навчання у вищих навчальних закладах. В сучасному суспільстві найчастіше застосовуються якісні чинники розширення виробництва, такі як підвищення продуктивності праці, вдосконалення діючих виробничих основних фондів, збільшення випуску продукції при менших витратах всіх ресурсів і ін. До інтенсифікації виробництва сучасного штовхає конкуренція, яка змушує виробників для отримання більшої, та й нормального прибутку знижувати витрати та підвищуючи продуктивність праці. Інтенсифікація сучасного виробництва приводить не тільки до економії праці, а і до економії всіх ресурсів: трудових, матеріальних, енергетичних, природних, фінансових та інших. Перспектива будь-якого виробництва лежить в площині впровадження чогось нового, нового товару, нової технології, нового обладнання, нової організації праці і так далі. В іншому випадку в умовах конкуренції і досить високому рівні розвитку продуктивних сил домогтися гарних успіхів неможливо. Підвищення продуктивності праці не можливе без оновлення застарілого обладнання, зміни технологій, застосування більш досконалої організації праці та нових матеріалів. Інформаційний вибух і сучасні темпи зростання наукової інформації, яку потрібно встигнути передати студентам за час навчання, спонукають викладачів шукати вихід з положення за рахунок нових педагогічних прийомів Інтенсифікація сучасного виробництва мотивує до зміни підходів у навчальному процесі підготовки фахівців професійної освіти. Перед сучасним педагогом професійного навчання стоїть задача активного пошуку новітніх, більш інтенсивних методів, форм і засобів навчання, щоб розвивати у студентів пізнавальну активність. Тому створення проблемних ситуацій у процесі підготовки педагогів професійного навчання є запорука підвищення ефективності навчання в умовах інтенсифікації сучасного виробництва [6].
The article deals with theoretical and methodical aspects of the training of teachers of professional training in food technologies in the conditions of intensification of modern production. The necessity of updating the contents of the training of teachers of professional training in food technologies in the conditions of intensification of training production in higher educational institutions is considered. In modern society, high-quality factors of production expansion, such as increasing labor productivity, improving existing operating fixed assets, increasing production output at lower costs of all resources are used more often. The intensification of modern production is pushed by competition, which forces producers to reduce their costs and increase their productivity for more and normal profits. Intensification of modern production leads not only to saving labor, but to save on all resources: labor, material, energy, natural, financial, and others. The prospect of any production lies in the introduction of something new, new product, new technology, new equipment, a new organization of work, and so on. Otherwise, in conditions of competition and a fairly high level of development of productive forces, it is impossible to achieve good success. It is impossible to increase productivity without updating obsolete equipment, changing technology, applying a more perfect organization of work and new materials. The information explosion and the current pace of growth of scientific information, which one needs to have time to pass on to students during the study, prompts teachers to seek a way out of the situation at the expense of new pedagogical techniques. Intensification of modern production motivates to change approaches in the training process of professional education professionals. The modern educator of professional education faces the task of actively searching for the newest, more intensive methods, forms and means of teaching in order to develop cognitive activity among students. Therefore, the creation of problem situations in the training of teachers of vocational training is a key to increasing the effectiveness of training in an intensification of modern production [6].
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5093
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ischenko.pdf886,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.