Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5091
Title: Результати Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі Малої академії наук України
Other Titles: Results Ukrainian Contest-Defending the Scientific Research Works of the Ukrainian Junior Sciences Academy
Authors: Грудинін, Борис Олександрович
Hrudynin, Borys Oleksandrovych
Keywords: дослідницька діяльність
Мала академія наук України
Мала академія наук учнівської молоді
конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
research activity
Ukrainian junior sciences academy
School youth junior sciences academy
contest-defending research papers
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Грудинін, Б. О. Результати Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі Малої академії наук України [Текст] / Б. О. Грудинін // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 28–34.
Abstract: Метою статті є аналіз проблеми залучення учнів старших класів загальноосвітньої школи до дослідницької діяльності в системі Малої академії наук України. Автором використано теоретичні методи дослідження, а саме: групування та систематизація статистичних даних з метою виявлення спільного та особливого, а також встановлення загальних принципів. Результатом даної публікації став аналіз та систематизація статистичних даних щодо проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (МАНУ) в форматі роботи відділень фізико-математичного та технічного спрямувань. На основі статистичних даних продемонстровано, що на сучасному етапі МАНУ забезпечує процес виявлення та відбору обдарованих дітей; розвиток їхніх здібностей; духовного, інтелектуального, творчого розвитку підростаючого покоління; створення умов для соціального та професійного самовизначення особистості; виховання майбутньої творчої та наукової зміни. До складу МАНУ сьогодні входять 27 регіональних територіальних відділень, які координують роботу районних і міських територіальних відділень та наукових товариств учнів. На районному та міському рівнях успішно працюють територіальні відділення – малі академії наук учнівської молоді (МАНУМ) як окремі юридичні особи, або як підрозділи навчальних закладів, визначених відповідними управліннями освіти і науки. Їх загальна кількість становить близько тисячі. Щороку в системі МАНУ працюють понад 7 тисяч наукових секцій, гуртків та інших творчих об’єднань. Наукова новизна публікації – систематизовано статистичні дані за період 2013–2017 рр. щодо роботи відділень фізико-математичного та технічного спрямувань Малої академії наук України окремо за обласними (республіканськими) центрами, містами (районними центрами) та селами (селищами міського типу). Практична значимість публікації полягає в тому, що отримані результати можуть бути використано в процесі організації позакласної роботи учнів в позашкільних закладах освіти.
The purpose of the article is to analyze the problem of involving comprehensive schools senior pupils into research activities in the system of the Ukrainian junior sciences academy. The author applied the theoretical methods of research: grouping and systematizing the statistical data in order to identify the common and special features, as well as defining general principles. The result of this publication is the analysis and systematization of statistical data on conducting the Ukrainian contestdefending research papers of senior pupils-members of the Ukrainian junior sciences academy in the format of the Physics, Mathematics and Technical sciences departments work. On the basis of statistical data, it has been demonstrated that at the present stage, the Junior Department of the National Academy of Sciences provides a process for selecting gifted children; development of their abilities; spiritual, intellectual, creative development of the younger generation; creation of conditions for social and professional self-determination; education of the future creative and scientific change. Nowadays the Junior Department of the National Academy of Sciences consists of 27 regional regional offices, which coordinate the work of district and city territorial departments and pupils’ academic societies. At the district and city levels, local offices - junior academies of sciences for students’ youth (JASSY) -work as separate legal or as units of educational establishments determined by the relevant departments of education and science. Their total number is about a thousand. Every year more than 7 thousand scientific sections, circles and other creative associations work in the system of the Junior Department of the National Academy of Sciences. The scientific novelty of the publication consists in systematizing the statistical data for the period of 2013-2017 on the work of the Physics, Mathematics and Technical sciences departments work of the Ukrainian junior sciences academy separately by the regions centres, towns (district centres) and villages (urban-type settlements). The practical significance of the publication consists in the possibility to apply the results in the process of organizing students extracurricular activities in out-of-school educational establishments.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5091
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrudynin.pdf983,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.