Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5087
Title: Створення навчального посібника для адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти
Other Titles: Creating the Tutorial for Adaptive Education in Physics In Technical Universities
Authors: Літвінова, М. Б.
Litvinova, M. B.
Keywords: викладання фізики
практичні заняття
методи
навчальний посібник
вища школа
teaching of physics
practical classes
methods
tutorial
high school
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Літвінова, М. Б. Створення навчального посібника для адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти [Текст] / М. Б. Літвінова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, З. Бак, М. П. Вовк [та ін.] ; гол. ред. О. В. Семеніхіна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 1 (15). – С. 78–82.
Abstract: У статті наводяться методичні засади створення й використання навчального посібника для проведення практичних занять з фізики у вищих закладах освіти. Виявлені адаптивні методичні можливості впровадження нової схеми рішення задач. Ця схема диверсифікує форми проведення практичних занять та враховує особливості сучасного мислення молоді. Посібник дозволяє створювати індивідуальний стиль навчання як для студентів певної спеціальності в цілому, так і для кожного студента особисто. Традиційно в процесі рішення задач реалізуються і навчальна, і контрольна функції. При створенні умов для їх забезпечення при розробці навчального посібника задіяні наступні підходи. По-перше, використовується диференційний профільний підхід до навчання, тобто адаптивний підхід, що передбачає врахування фахових потреб студентів. Він базується на відборі саме того навчального матеріалу, який є необхідним для студентів для подальшого навчання за фахом. Таким чином, у посібник увійшли задачі, які відповідають розділам фізики, що є найбільш актуальними для подальшого вивчення спецкурсів студентами інженерно-технічних спеціальностей. Подруге використовується предметно-інформаційний підхід до розв’язування задач за наданою загальною схемою. Для цього для усіх обраних задач надано розв’язок у найбільш загальному вигляді. На його основі кожний студент вирішує власну задачу за «прямим» або «зворотнім» ходом рішення та за власними числовими даними. Пропонований формат посібника дозволяє студенту розв’язувати задачу у власному темпі, незалежно від швидкості розв’язування оточуючих студентів. Навчальний посібник вирішує наступні завдання: мінімізується кількість обов'язкових завдань шляхом виділення саме тих, що відповідають професійним потребам певних спеціальностей; створюються адаптивні умови для урізноманітнення форми проведення практичних занять; скорочується час консультування студента з боку педагога через існування загального рішення для всіх задач. Наводяться дані педагогічного експерименту, які свідчать про ефективність впровадження навчального посібника. Встановлено, що при його використанні відбувається покращення навичок студентів з розв’язування задач з фізики. Такий посібник є необхідними для підготовки з фізики майбутніх інженерів і забезпечує подальше ефективне засвоєння профільних дисциплін за обраною спеціальністю.
The article presents the methodological basis for the creation and use of teaching AIDS for practical training in physics in higher education. Discovered adaptive methodical possibilities of introduction of new schemes for solving the task. This scheme diversifitsirovat forms of practical training and takes into account the features of modern thinking of youth. The manual allows you to create individual learning style for students of one discipline as a whole and for each student personally. Traditionally, the problem-solving process and implemented educational, and control functions. When creating the conditions for their support in the development tutorials involved the following approaches. First, use differential profile approach to learning, i.e., adaptive approach that is sensitive to the professional needs of the students. It is based on selecting the right training material that is necessary for students for further training in the specialty. Thus, the textbook includes tasks that correspond to the sections of physics that are most relevant for further study of special courses for students of technical specialties. Second uses subject-information approach to the solution of the task provided a common pattern. To do this for all selected tasks, the solution provided in the most General form. On its basis, each student solves his own task of "direct" or "reverse" the progress of the solution and its numerical data. The proposed format of the Handbook allows the student to solve the task at their own pace, regardless of the speed of the surrounding students. Study guide for the following tasks: minimizes the number of required tasks by allocating it to meet your business needs certain specialties; created the adaptive conditions for the diversity of forms of practical training; reduced time advise the student of the teacher the existence of a common solution for all problems. Provides data of pedagogical experiment showed the effectiveness of the implementation of the training manual. Found that when using it comes to the improvement of skills of students for solving problems in physics. Such an allowance is needed for training in the physics of future engineers and further provides effective absorption of specialized disciplines in the chosen specialty.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5087
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litvinova.pdf970,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.