Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/452
Title: Кордологізм та його роль у становленні української нації: сучасний науковий дискурс
Other Titles: Cordologism and its Role in the Formation of the Ukrainian Nation: Modern Scientific Discourse
Authors: Книш, Інна Василівна
Knysh, Inna Vasylivna
Keywords: кордологізм
cordologism
кордоцентризм
cordocentrism
філософія серця
philosophy of the heart
кардіогносія
cardioglossa
екософія
ecosophy
українська нація
Ukrainian nation
науковий дискурс
scientific discourse
Issue Date: 2015
Citation: Книш, І. В. Кордологізм та його роль у становленні української нації: сучасний науковий дискурс [Текст] / І. В. Книш // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 136–145.
Abstract: Стаття присвячена розробці концепції кордологізму та його визначної ролі у становленні української нації. Зокрема, зосереджується увага на розгляді формування «екофільних» національних і загальнолюдських цінностей української нації, які б мали сприяти, на думку автора, становленню цілісного бачення світу, та висвітлення цих процесів у сучасному науковому дискурсі. При цьому, особлива увага акцентується на тому, що для української нації притаманні специфічні риси екологічної свідомості, такі як кордологізм та кордоцентризм, які мають сприяти поєднанню раціонально-наукового ставлення до природи з емоційним, сердечним, екзистенційним, що зумовлюється українською традицією.
The article is devoted to the development of the concept of cordologism and his leading role in the formation of the Ukrainian nation. In particular, it focuses on the study of the formation of «ekofilnyh» national and universal values of the Ukrainian nation, which would mauli to contribute, according to the author, the formation of a holistic vision of the world, and the lighting of these processes in modern scientific discourse. Moreover, special emphasis is on the fact that the Ukrainian nation is inherent to the specific features of ecological consciousness, such as cardologist and cordocentrism, which should facilitate the combination of rational and scientific attitude to nature with emotional, cardiac, existential, which is associated with the Ukrainian tradition.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/452
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kordolohizm ta yoho rol'.pdf404,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.