Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/434
Title: Нелінійне мислення в сучасному швидкоплинному світі
Other Titles: Nonlinear Thinking in Today’s Rapidly Changing World
Authors: Наумкіна, Олена Анатоліївна
Naumkina, Olena Anatoliivna
Keywords: нелінійне мислення
non-linear thinking
лінійне мислення
linear thinking
синергетика
synergetics
суспільство ризику
risk society
Issue Date: 2015
Citation: Наумкіна, О. А. Нелінійне мислення в сучасному швидкоплинному світі [Текст] / О. А. Наумкіна // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 13–18.
Abstract: У статті розкриваються роль та основні принципи нелінійного мислення в сучасному швидкоплинному світі. Наголошується, що виділення в цілісному спонтанному розумовому процесі нелінійного і лінійного мислення – справа достатньо умовна. Насправді вони перебувають в безперервній взаємодії. Через те для глибокого розуміння механізмів і закономірностей функціонування і становлення нового в світі людина має опанувати як лінійним, так і нелінійним способом мислення, а також оволодіти знаннями, які допоможуть їй визначити, в яких життєвих ситуаціях той чи інший спосіб мислення є ефективнішим.
The article defines the role and the basic principles of nonlinear thinking in today’s rapidly changing world. It is noted that the allocation in the whole spontaneous thought process of nonlinear and linear thinking is rather relative. In fact they are in continuous interaction. Therefore, a man should seize both linear and non-linear way of thinking for a thorough understanding of the mechanisms and laws of functioning and formation of new in the world as well as gain knowledge that will help him to determine in which situations a particular way of thinking is effective.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/434
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neliniyne myslennya.pdf487,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.