Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4277
Title: Зміна управлінської парадигми в системі корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні
Other Titles: Изменение управленческой парадигмы в системе коррекционно-реабилитационной помощи на региональном уровне
Changing the Management Paradigm in the System of Correctional-Rehabilitation Care at the Regional Level
Authors: Дегтяренко, Тетяна Миколаївна
Дегтяренко, Татьяна Николаевна
Dehtiarenko, Tetiana Mykolaivna
Keywords: методологія
методология
methodology
організація
организация
organization
управління
управление
administration
система корекційно-реабілітаційної допомоги
система коррекционно-реабилитационной помощи
the system of correctional-rehabilitation help
особи з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю
лица с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью
persons with mental and physical impairments and/or with disabilities
підготовка кадрів
подготовка кадров
training of staff
наукові дослідження
научные исследования
scientific development
Issue Date: 2015
Publisher: National Pedagogical Drahomanov University, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University
Citation: Дегтяренко, Т. М. Зміна управлінської парадигми в системі корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць : у 2-х т. / за ред.: В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – Т. 2., вип V. – С. 87–98.
Abstract: У статті оприлюднено здобутки лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, яка працювала над темою: «Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю» (номер державної реєстрації наукової теми в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації: №0111 U 009399). Зазначено, що на сучасному етапі розвитку суспільства існуюча модель надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в спеціальних закладах освіти перестала задовольняти замовників цих послуг. Це обумовило актуальність теми наукового дослідження. Відповідно до сучасних викликів було розроблено: 1) методологію корекційно-реабілітаційної діяльності; 2) теоретико-методологічні та науково-методичні засади управління корекційно-реабілітаційною допомогою як системою та як процесом; 3) теоретико-методологічні та науково-методичні засади кадрової політики в системі корекційно-реабілітаційної допомоги. Основну увагу у дослідженні зосереджено на ефективності вирішення зазначених домінант на регіональному рівні. Автором визначено теоретико-методологічні та науково-методичні засади корекційно- реабілітаційної діяльності та їх вплив на організаційне забезпечення управління нею та підготовку фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями. Зазначено, що матеріали дослідження можуть стати науково-методичною основою практичного запровадження організаційного забезпечення управління корекційно-реабілітаційною допомогою як системою та як процесом в межах регіону на різних ієрархічних рівнях управління. Визначено перспективи подальшого впровадження результатів наукового дослідження на регіональному рівні.
В статье обнародованы результаты исследований лаборатории коррекционно-реабилитационных технологий Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко, которая работала над темой: «Содержание, организация и управление коррекционно-реабилитационной деятельностью» (номер государственной регистрации научной темы в Украинском институте научно-технической и экономической информации: № 0111 U 009399). Отмечено, что на современном этапе развития общества существующая модель предоставления образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями в специальных учебных заведениях перестала удовлетворять заказчиков этих услуг. Это обусловило актуальность темы научного исследования. Согласно современным вызовам практики было разработано: 1) методологию коррекционно- реабилитационной деятельности; 2) теоретико-методологические и научно-методические основы управления коррекционно- реабилитационной помощью как системой и как процессом; 3) теоретико-методологические и научно-методические основы кадровой политики в системе коррекционно-реабилитационной помощи. Основное внимание в исследовании сосредоточено на эффективности решения указанных доминант на региональном уровне. Автором определено теоретико-методологические и научно-методические основы коррекционно-реабилитационной деятельности и их влияние на организационное обеспечение управления ею и подготовку специалистов к управлению процессом коррекционно- реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями. Отмечено, что материалы исследования могут стать научно- методической основой практического внедрения организационного обеспечения управления коррекционно-реабилитационной помощи как системой и как процессом в пределах региона на различных иерархических уровнях управления. Определены перспективы дальнейшего внедрения результатов научного исследования на региональном уровне.
The research resultsof laboratory of correctional-rehabilitation technologies of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko were published in the article. Laboratory worked on the theme: «Content, organization and management of correctional-rehabilitation activities» (number of state registration of scientific topics in Ukrainian Institute of Scientific-Technical and Economic Information: № 0111 U 009399). It wasм noted that in modern society the existing model of educational services for children with special educational needs in special educational institutions fails to satisfy the customers of these services. This led to the relevance of research topic. According to current challenges inpractice, next stepswere developed: 1) methodology of correctional-rehabilitation activity; 2) theoretical- methodological and scientific-methodological principles of management of correctional-rehabilitation care as a system and as a process; 3) theoretical- methodological and scientific-methodological principles of personnel policy in the correctional-rehabilitative care. The attention of the study was focused on the effectiveness of solving these dominants at the regional level. The author defined theoretical-methodological and scientific-methodological principles of correctional- rehabilitation activities and their impact on organizational management and training of specialists to manage the process of correctional-rehabilitation services of persons with mental and physical disabilities. Indicated that materials of the research can be used as scientific- methodological basis for practical implementation of organizational support management of correctional-rehabilitation care as a system and a process in the region at different hierarchical levels of management. The prospects for further implementation of the results of scientific research at the regional level were defined.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4277
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дегтяренко Т.М. Зміна управлінської парадигми 2015.pdf237,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.