Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4236
Title: Wyniki badań testu sprawdzającego osiągnięcia słuchowe oraz wiedzę uczniów z zakresu kultur muzycznych – polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej
Other Titles: Результати тестових досліджень щодо слухових досягнень і знань учнів у сфері музичних культур – польської, німецької, української та єврейської
Authors: Хаціньський, Ярослав
Khatsinskyi, Yaroslav
Keywords: експериментальна авторська програма «Музика чотирьох культур – польської, німецької, української та єврейської»
результати слухового тесту
результати знаннєвого тесту
eksperymentalny program autorski «Muzyka czterech kultur – polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej»
wyniki testu słuchowego
wyniki testu wiedzy
Issue Date: 2013
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Chaciński, J. Wyniki badań testu sprawdzającego osiągnięcia słuchowe oraz wiedzę uczniów z zakresu kultur muzycznych – polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i żydowskiej [Текст] / J. Chaciński // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (1). – С. 165–174.
Abstract: У статі презентовано загальні результати порівняльних досліджень, проведених після реалізації експериментальної програми в гімназіях Польщі, Німеччини та України. Охарактеризовано зміст програми, що складалась із тематичних блоків, найбільш характерних музичних творів і жанрів (національних і європейських гімнів, народної музики та її стилізації, сакральної музики та знаних композиторських творів). Показано, що окрім культур країн, охоплених експериментальною програмою, вивчалась єврейська культура, яка становить виразний історичний контекст для цієї частини Європи й містить в собі високі художні та гуманістичні цінності. У статті фрагментарно представлено результати тестів, що дозволяють верифікувати ефективність реалізації експериментальної програми «Музика чотирьох музичних культур». Стверджується, що знання про них відображають історико-культурні зв’язки між європейськими країнами й будуть корисні школярам.
W niniejszym artykóle zamierzono przedstawić najbardziej ogólne wyniki badań porównawczych przeprowadzonych po realizacji programu eksperymentalnego w szkołach na poziomie gimnazjalnym w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Treścią tego programu były bloki tematyczne dotyczące najbardziej charakterystycznych utworów i gatunków muzycznych stanowiących podstawę kanonów kulturowych w tych krajach (hymny narodowe i europejskie, muzyka ludowa i jej stylizacja, muzyka sakralna, wybitne dzieła artystyczne uwypuklające tożsamość narodową i europejską). Poza kulturami krajów, gdzie realizowano naukę muzyki, do programu dołączono również kulturę żydowską, w przekonaniu, że stanowi ona, pomimo swojej odmienności, bardzo wyraźny kontekst historyczny dla tej części Europy oraz zawiera w sobie niezwykle cenne wartości artystyczne i humanistyczne. Podstawowym narzędziem zastosowanym do zbadania efektów końcowych programu był test sprawdzający osiągnięcia w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów. Fragmentaryczne przedstawienie wyników testowych, sprowadzających się do prezentacji najogólniejszych współczynników, pozwala na równie ogólną weryfikację skuteczności realizacji programu eksperymentalnego «Muzyka czterech kultur muzycznych». Widoczna różnica pomiędzy wynikami w grupie eksperymentalnej i kontrolnej jest pozytywną konstatacją, która pozwala przede wszystkim na stwierdzenie, iż wiedza o innych kulturach muzycznych, szczególnie tych stanowiących historyczno-kulturowe powiązania europejskie (włączając obecną do holokaustu na naszym kontynencie kulturę żydowską), może być przez uczniów przyswajana, aczkolwiek stanowi dla nich pewna trudność. Świadomość powiązań kulturowych wszystkich krajów biorących udział w eksperymencie (zakcentem na kulturę muzyczną) staje się dla ucznia poprzez przyswojenie tych treści bardziej oczywista
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4236
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khatsinskyi.pdf560,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.