Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4227
Title: Конкретизація педагогічних принципів у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографії
Other Titles: The Concretization of Pedagogical principles in the Training of Future Teachers of Dance
Authors: Пилипенко, Аліна Іванівна
Pylypenko, Alina Ivanivna
Keywords: педагогічні принципи
майбутній учитель
фахова підготовка
хореографія
pedagogical principles
future teacher
professional training and choreography
Issue Date: 2013
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Пилипенко, А. І. Конкретизація педагогічних принципів у фаховій підготовці майбутніх учителів хореографії [Текст] / А. І. Пилипенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (1). – С. 63–73.
Abstract: У статті здійснено теоретичне обґрунтування та конкретизація педагогічних принципів, які доцільно комплексно використовувати у фаховій підготовці майбутнього вчителя хореографії. Виокремлено педагогічні принципи, якими найчастіше керуються викладачі хореографічних дисциплін (поєднання традицій і новаторства, системності й послідовності навчання, індивідуалізації та диференціації, наочності, поєднання вербальних і невербальних факторів впливу, руху від простого до складного, багаторазового повторення й варіативності, міцності знань і вмінь, - міжпредметних зв’язків. Наголошено, що в підготовці вчителя хореографії конкретизація педагогічних принципів дозволяє утворити струнку систему, цілісну єдність, що виявляється в їх тісному взаємозв’язку та взаємозалежності. Тому в практичній діяльності необхідно орієнтуватися не на окремі педагогічні принципи, а на їх систему, яка забезпечує оптимізацію процесуального та змістового перебігу навчальної діяльності студентівхореографів. Творче використання педагогічних принципів у хореографічній освіті відповідно до конкретних умов навчально-пізнавальної діяльності студентів забезпечує ефективність усього дидактичного процесу підготовки майбутнього фахівця в галузі хореографії.
The article presents a theoretical justification and specification of pedagogical principles that should be comprehensively used in the professional training of future teachers of dance. Pedagogical principles that guided teachers often dance courses (a combination of tradition and innovation, consistency and sequence learning, individualization and differentiation of clarity, the combination of verbal and nonverbal factors influence the movement from simple to complex, multiple repetition and variation , strength, knowledge and skills, interdisciplinary connections) are singled out in the article. The author emphasizes that in the preparation of teachers teaching the principles of choreography specification enables to form a coherent system, coherent unity that is found in their close relationship and interdependence. Therefore, the practice should focus not on specific pedagogical principles, and in their system, which provides procedural and semantic optimization flow of learning activities students choreographers. Creative use of pedagogical principles in choreographic education according to the specific conditions of teaching and learning of all students provides efficiency didactic process of training future specialists in the field of choreography.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4227
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pylypenko.pdf540,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.