Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4140
Title: Музична творчість Вітольда Лютославського як фактор натхнення в культурній освіті дитини (до 200-річчя з дня народження композитора)
Other Titles: Witold Lutoslawski’s Musical Creativity as an Inspiring Start in the Cultural Education of a Child (to the 200-th Anniversary of the Composer’s Birth)
Authors: Кісєль, Мірослав
Kisiel, Miroslav
Keywords: Ст. Лютославський
сучасна музика
культурна освіта
дитина
W. Lutoslawski
modern music
cultural education
child
Issue Date: 2013
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Kisiel, M. Twórczość muzyczna witolda lutosławskiego inspiracją w edukacji kulturalnej dziecka [Текст] / M. Kisiel // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська [та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – Вип. 2 (2). – С. 52–67.
Abstract: У статті визначається сутність сучасного мистецтва, становлення якого відбувається в середині ХХ століття. Композиторська творчість цього періоду відрізняється складністю музичної мови, що прийнято вважати занадто важким для сприйняття дітьми. У статті зроблено спробу зруйнувати ці стереотипи на прикладі використання в музичному вихованні маленьких дітей творів Вітольда Лютославського, одного з найвидатніших польських композиторів, яскравого представника сучасного музичного мистецтва. У наступних розділах статті висвітлюються деякі аспекти життя, творчості й педагогічної спадщини композитора. Представлений матеріал включає його біографічні дані, інформацію про музичну творчість і педагогічну діяльність. Увагу сконцентровано на аналізі творів Лютославського, призначених для дітей. Підкреслюється велике значення імпровізації в становленні маленьких музикантів. Остання частина статті присвячена опису одного з інноваційних підходів до музичної освіти Ad libitum, який є альтернативною пропозицією в дитячій музичній педагогіці.
The article defines the essence of modern art, the formation of which was in the middle of the twentieth century. The composer’s works of this period is complex musical language, which is considered too difficult for the perception of children. In the article the attempt to destroy this stereotype in the music education of young children using the works of Witold Lutoslawski, one of the greatest Polish composers, a bright representative of modern musical art is shown. In the following sections of the article some aspects of life, creativity and pedagogical heritage of the composer are highlighted. The presented material includes the biographical data, much information about music and pedagogical activity. Attention is concentrated on the analysis of the works by W. Lutoslawski designed for children. The importance of improvisation in the development of the young musicians is underlined. The last part of the article is devoted to the description of one of the innovative approaches to music education Ad libitum, which is the alternative proposal of the children’s music pedagogy.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4140
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel Miroslav.pdf578,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.