Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4134
Title: Участь учнів початкових класів у музичних мініконцертах та її детермінанти
Other Titles: The Participation of Early School Students in Musical Mini-concerts and its Determinants
Authors: Кісєль, Мірослав
Kisiel, Miroslav
Keywords: dziecko
sztuka muzyczna
mini-koncerty
edukacja wczesnoszkolna
ребенок
музыкальное искусство
мини-концерты
раннее обучение
child
musical art
mini-concerts
early training
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Mirosław Kisiel Uczestnictwo uczniów nauczania początkowego w mini-koncertach muzycznych oraz jego uwarunkowania [Текст] / Mirosław Kisiel // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюха, Н. П. Гуральник [та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Вип. 1–2 (5–6). – С. 260–272.
Abstract: W artykule zaprezentowano rozważania na temat dziecka będącego odbiorcą sztuki muzycznej w szkole ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartość edukacyjną i poznawczą mini-koncertów, przeznaczonych dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej. Przedstawione w pracy założenia koncentrują się wokół tezy, iż aby uwrażliwić młodego słuchacza na piękno jakie niesie ze sobą muzyka, trzeba umożliwić mu obcowanie z nią od najmłodszych lat. W tym procesie istotną rolę odgrywa środowisko rodzinne, edukacyjne i artystyczne, w którym wzrasta młody człowiek. Świadome prowadzona przez rodziców, nauczycieli i animatorów kultury edukacja muzyczna najmłodszych w tym względzie ma szansę powodzenia wówczas, kiedy środowiska te rozumieją potrzeby i możliwości percepcyjne dziecka oraz współdziałają w organizowaniu sprzyjających warunków aktywnego słuchania.
В статье представлены размышления о ребенке, который является получателем музыкальных искусств в школах, с особым акцентом на образовательную ценность и познавательных мини-концертов предназначена для учащихся в классах начальной школы младших. Рабочая предположение вращаются вокруг тезиса, что для того, чтобы привлечь внимание слушателя к красоте, которая приносит музыку, вы должны привыкнуть к нему как можно скорее. В этом процессе важную роль играет семейную обстановку, образовательный и художественный, который увеличивает молодой человек. Сознательно ведении родителей, учителей и культурных аниматоров Музыкальное воспитание детей в этой связи, вероятно, будет успешным, если окружающая среда, когда они понимают потребности и возможности ребенка-х восприятияи сотрудничать в организации благоприятных условий для активного прослушивания.
The article presents a reflection on the child regarded as the recipient of musical arts in schools with particular emphasis on the educational and cognitive value of mini-concerts designed for the students from 1st to 3rd grades of primary school. The assumptions presented in the paper focus on the thesis that in order to sensitize the listener to the beauty brought by music, he or she has to get accustomed to it as soon as possible. The most important for that process is the family, educational and artistic environment which the young man grows in. Musical education of children deliberately conducted by parents, teachers and cultural animators is likely to be successful only if the environment understands the needs and perceptual capabilities of the child and cooperate in arranging the favorable conditions for active listening.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4134
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisel Uchast uchniv pochatkovykh klasiv.pdf563,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.