Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4003
Title: Rodzice Wobec Wczesnej Nieformalnej Edukacji Muzycznej Dziecka
Other Titles: Батьки у ранній інформальній музичній освіті дитини
Authors: Ленська, Домініка
Lenska, Dominika
Keywords: edukacja muzyczna
dialog muzyczny
rodzice
śpiew
muzyka ludowa
музична освіта
музикант
діалог
батьки
спів
народна музика
music education
musician dialogue
parents
singing
folk music
Issue Date: 2016
Citation: Lenska, D. Rodzice Wobec Wczesnej Nieformalnej Edukacji Muzycznej Dziecka [Текст] / D. Lenska // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюха, Н. П. Гуральник [та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – Вип. 2 (8). – С. 203–213.
Abstract: Artykuł porusza niezwykle ważną kwestię udziału rodziców w nieformalnej edukacji muzycznej dziecka. Przede wszystkim wskazuje na dom rodzinny, jako podstawowe miejsce owej edukacji oraz formy aktywizacji rodziców do podejmowania muzycznych zadań. Odwołując się do badań psychologów muzyki zwraca uwagę na istotę wczesnego kontaktu dziecka z muzyką, szczególnie zaś śpiewu, pochodzącego od osób emocjonalnie z nim związanych. Przywołuje dawne tradycje rodzinnego muzykowania, tym samym poznawania muzyki w sposób naturalny, przez uczestniczenie. Egzemplifikacją rozważań jest prezentacja wyników opinii rodziców uczestniczących w autorskich zajęciach muzycznych dla dzieci Akademia Przedszkolaka.
У статті розглянуто важливі питання участі батьків у інформальній музичній освіті дитини. Насамперед, стверджується, що батьківський дім залишається основним місцем її (музичної) освіти, активізуючи участь батьків у цьому процесі. Аналіз досліджень музичних психологів засвідчив велике значення раннього контакту з музикою, особливо спів рідних, які знаходяться в емоційному контакті з дитиною. Розглянуто старі традиції сімейного музикування, коли завдяки безпосередній участі дитина знайомилась із музикою природним чином. Наведено результати дослідження поглядів батьків на результати занять з дітьми в авторській Академії дошкільника. Для вивчення ставлення батьків до неформальної музичної освіти представлено засоби діагностики, рпозроблені на основі шкали Лайкерта. В анкеті розглядається батьківське ставлення до занять, їх очікування, зміни в поведінці дитини під музикування.
This article raises important issues of parents participation in informal music education of the child. First of all, it states that home remains a major place of this education and form of parents activity in making music. the analysis of music psychologists’ resarch shows that early contact with music has a great impact on the child, especially singing of people who are in emotional contact with him. The old traditions of the family music making, when through direct participation the child learns music in a natural way, are revealed. The results of the parents’ views survey on the results of participating in author’s music classes for children in so-called Kindergarten Academy are given. In order to examine the attitude of parents to informal music education, the author has conducted the questionnaire-based survey (Likert scale based on fifty statements). This questionnaire examines parents attitude to classes, their expectations, changes in the behavior of a child during classes.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4003
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lenska D. Rodzice Wobec Wczesnej Nieformalnej Edukacji Muzycznej Dziecka.pdf668,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.