Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3926
Title: Хореографічне відтворення образу України
Other Titles: Horeographic Restoration of Ukraine’s Image
Authors: Андрощук, Людмила Михайлівна
Androshchuk, Liudmyla Mykhailivna
Keywords: архетип
Тарас Шевченко
архетип жінки
Україна
хореографічний твір
образи-символи
Україна-Мати
творчий колектив
хореографічно-педагогічна освіта
archetype
Taras Shevchenko
archetype of a woman
Ukraine
choreographic work
symbols-images
Ukraine-Mother
choreographic and pedagogical education
creative collective
Issue Date: 2017
Citation: Андрощук, Л. М. Хореографічне відтворення образу України [Текст] : з досвіду роботи з творчим студентським колективом / Л. М. Андрощук // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник [та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – Вип. 1 (9). – С. 3–12.
Abstract: Звернення до кращих творів мистецтва в процесі постановки хореографічної композиції для студентського танцювального колективу сприяє формуванню вчителя хореографії нового покоління. Збереження культурних традицій попередніх поколінь та створення нових хореографічних творів відповідно до викликів сьогодення сприяють підготовці високоосвіченого творчого вчителя. Концепція архетипу має витоки з аналітичної психології К. Юнга. Архетипами Юнг називає деякі вроджені психічні структури, які породжують суспільно значиму символіку снів, міфів, казок та ін. Архетип жінки як ознака національної ідентичності займає провідне місце в творчості Тараса Шевченка. Архетип України-Матері в поезії Т. Шевченка утворюють архетип земної Жінки-Богині (природні і людські образи-символи), архетип небесної Богині-Матері (Вселенські образи-символи), які об’єднуються особистісними образами-символами (думи, частка, журба, мука, воля). Архетип у новому розумінні стає провідною зіркою для людства. Танці як міжнародна мова тіла є одним із найкращих засобів створення символічного образу архетипу. Створення образу України засобами сучасного хореографічного мистецтва на основі архетипу жінки у творчості Тараса Шевченка в статті продемонстровано на прикладі хореографічної композиції «Туга за Україною», яка є авторським хореографічним твором керівника народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві», кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Андрощук Людмили Михайлівни. Опис твору дозволяє простежити композиційну концепцію створення танцю відповідно до творчого задуму балетмейстера.
The appeal to the best works of the Art in the process of creating a choreographic composition for the students’ group contributes to the formation of a new generation of choreography teachers, able to save the cultural traditions of previous generations and create new choreographic works in accordance with the challenges of the time. The concept of the archetype has origins from K. Jung’s analytical psychology. The archetypes of Jung calls some inborn psychic structures that generate socially significant symbols of dreams, myths, fairy tales, etc. The archetype of a woman as a sign of national identity takes a leading place in the works of Taras Shevchenko. The Shevchenko’s archetype of the Woman-Goddess personifies the natural (willow, guilder rose, cherry, poplar) and human (girl, mother, sister, orphan, widow) character-images; the archetype of the heavenly Mother Goddess Ecumenical (star, house, Ukraine) symbol images. The connecting thread between the Heaven and Earth in women are personal images-symbols (thoughts, grief, torture, will). These components form the Ideal Archetype of Ukraine-Mother. The archetype in new comprehension becomes a guiding star for humanity. Dancing as an international body language is one of the best means of creating a symbolic image of an archetype. The creation of the image of Ukraine with the means of modern choreographic art based on the archetype of a woman in the work of Taras Shevchenko in the article is demonstrated on the example of the choreographic composition «Melancholy on Ukraine», which is the creative work of the head of the student dance group «Vis-a-vis», the candidate of Pedagogical Sciences, professor assistant, the head of the Department of Choreography and Art of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Lyudmila Androshchuk.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3926
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Androshchuk_Khoreohrafichne vidtvorennia.pdf612,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.