Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3429
Title: Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей
Other Titles: The Acmeology Basis of Preparation Competitive Specialist of Economics
Authors: Кубанов, Руслан Анатолійович
Kubanov, Ruslan Anatoliiovych
Keywords: акмеологія
конкурентоспроможність
професіоналізм
розвиток особистості
фахівці економічних спеціальностей
acmeology
competitiveness
professionalism
components of professionalism
specialists of economics
Issue Date: 2017
Citation: Кубанов, Р. А. Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей [Текст] / Р. А. Кубанов // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 83–87.
Abstract: У статті визначено й проаналізовано акмеологічну основу підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей. Актуальність науки акмеології в контексті професійного розвитку полягає у розробці акмеологічної системи розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців економічних спеціальностей, яка базується на конкурентоспроможності системи навчання та розвитку професіоналізму у студентів-економістів, визначенні характеристик, умов, факторів впливу на їх професійне становлення та розвиток. У висновках наголошується, що акмеологічні складові професіоналізму є одночасно базовими елементами розвитку конкурентоспроможного фахівця, тобто професіоналізм – це базовий рівень конкурентоспроможності фахівця, що забезпечує необхідну сукупність характеристик, властивостей і якостей особистості для її подальшого розвитку, який на наступному етапі повинен супроводжуватися виходом на рівень оволодіння загальними і фаховими компетенціями. Автор вважає, що ефективність формування необхідних елементів у майбутніх фахівців економічних спеціальностей значною мірою залежить від добору дидактичних методів. Наприклад, у сучасних умовах серед таких методів у професійній підготовці маркетологів домінують традиційні лекції, практичні заняття, для яких характерною ознакою є пасивність студентів. Водночас зазначимо, що підготовка спеціалістів з маркетингу вимагає формування умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності за умови активної участі студентів у навчально-пізнавальній діяльності. До найбільш поширених методів активізації студентів віднесемо моделювання, розв’язування проблемних ситуацій під час занять, проведення ділових ігор, аналіз альтернатив, ситуаційні кейси тощо.
The article identifies and analyzes the Acmeological basis of preparation of competitive specialists of economic specialties. The relevance of the science of acmeology in the context of professional development is to develop a system of acmeological development of the competitiveness of future specialists of economic specialties, based on the competitiveness of training system and development of professionalism in students-economists, the determination of the characteristics, conditions and factors of influence on their professional formation and development. In the conclusions it is noted that the acmeological components of professionalism is both the basic elements for the development of a competitive specialist, that is, professionalism is a basic level of competitiveness of the expert, providing the necessary set of characteristics, properties and qualities of the individual for further development, the next stage should be accompanied by a yield on the level of mastering of General and professional competencies. The author believes that the efficiency of formation of the required elements in future professionals of economic specialties largely depend on the selection of didactic methods. For example, in modern conditions among these methods in the professional training of marketers is dominated by traditional lectures, practical classes, for which a characteristic feature is the passivity of the students. At the same time, note that preparation of specialists in marketing requires skills and skills required in practical activities with the active participation of students in learning activities. The most common methods of enhancing students include modeling, problem solving during class, conducting business games, analysis of alternatives, situational case studies and the like.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3429
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_3(13)_Kubanov_Scientific journal FMO.pdf688,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.