Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2786
Title: Фахова підготовка майбутнього вчителя у вимірах крос-культурного діалогу
Other Titles: Faculty Training for the Future Teacher in the Quantity of Cross-Cultural Dialogue
Authors: Семеног, Олена Миколаївна
Semenoh, Olena Mykolaivna
Keywords: майбутній учитель
future teacher
полікультурна освіта
multicultural education
фахова підготовка
professional training
міжкультурна комунікація
intercultural communication
пропедевтичний навчальний курс «Вступ до слов'янської філології»
propaedeutic educational course “Introduction to Slavic Philology”
крос-культурний діалог
cross-cultural dialogue
лексика
vocabulary
фразеологія слов'янських народів
Slavic peoples’ phraseology
Issue Date: 2014
Citation: Семеног, О. М. Фахова підготовка майбутнього вчителя у вимірах крос-культурного діалогу [Текст] / О. М. Семеног // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – Київ - Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3, Т. 4. – С. 38–43.
Abstract: У статті на прикладі пропедевтичного навчального курсу «Вступ до слов'янської філології» розглядається змістове наповнення фахової підготовки майбутнього вчителя до крос-культурного діалогу. Серед основних завдань курсу виокремлено виховання мовної толерантності шанувальника рідної та інших мов, формування у студентів умінь здійснювати лінгвокультурологічний коментар фольклорних, художніх текстів і дискурсів; будувати стратегію і тактику міжкультурного спілкування відповідно до національної психології. Наведено зразки запозичень у слов'янських мовах, фразем; закцентовано увагу на розгляді славістів як толерантних посередників на шляху до міжкультурної взаємодії країн і народів, на потребі умінь перекладацької діяльності, що увиразнює крос-культурний діалог. На підставі аналізу наукових, довідниково-енциклопедичних джерел, апробації навчального курсу робиться висновок, що слов'янська філологія є потужним засобом крос-культурного діалогу; містить багатий фактологічний матеріал, що сприяє усвідомленню процесів становлення та розвитку етнокультурних спільнот у часі і просторі, формуванню загальнолюдських цінностей і національної свідомості, розвитку наднаціонального крос-культурного світогляду, способів толерантної поведінки, мовопізнання і мовокористування, створює умови для усвідомлення індивідуальності як української мов, так і інших мов, культур, інтелектуальних й емоційних контактів між цими мовами і культурами.
On the example of propaedeutic educational course “Introduction to Slavic Philology” are considered features of future teachers’ professional training of cross-cultural dialogue in the article. Among the main objectives of the course, attention is focused on native language and other languages admirer’s tolerance education, students’ skills formation of making linguistic and cultural comments on folklore, literary texts and discourses; building a strategy and tactics of intercultural communication in accordance to national psychology. The examples of tokens, “ukrainisms” in Slavic languages and phrases are presented; also, it is considered Slavists as tolerant intermediaries towards intercultural cooperation of countries and peoples, the need for skills of translation activity that caused the cross-cultural dialogue. Based on scientific and encyclopedic sources’ analysis, educational course testing is making conclusion that Slavic philology is a powerful tool for cross-cultural dialogue. It contains of big factual material that promotes understanding the process of formation and development of ethno-cultural communities in time and space, formation of human values and national identity of supranational cross-cultural thought, ways of tolerant behavior, language understanding and usage. Also it creates conditions for the realization of individuality as Ukrainian language and other languages, cultures, intellectual and emotional contacts between these languages and cultures.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/2786
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Семеног Хмельницький.doc125,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.